VAŠKOVÁ, H. Posouzení vybraných ukazatelů pomocí statistických metod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Doubravský, Karel

Tématem předložené práce je hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení. Práce je členěna do tří hlavních částí s logickou stavbou a strukturou. Autorka vhodně využila vybrané literární zdroje a sestavila obsahově srozumitelnou teoretickou část, na kterou logicky navazuje část analytická a návrhová. V analytické části autorka analyzuje zvolenou společnost s využitím strategické analýzy a vybraných ukazatelů finanční analýzy. Autorka v práci prokázala schopnost dojít k samostatným a konkrétně specifikovaným závěrům. Práce je zpracována na dobré úrovni a má odpovídající strukturu a grafickou úroveň. Použité metody jsou vhodně zvoleny a aplikovány. Rozsah přehledu literatury je dostačující a odpovídá typu práce. Z výše uvedených důvodů se domnívám, že práce splňuje podmínky kladené na bakalářskou práci a doporučuji práci k závěrečné obhajobě. Otázka k obhajobě Měla jste již možnost porovnat skutečné hodnoty ukazatelů za rok 2016 s Vámi určenými hodnotami?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Blaháček, Libor

Bakalářskou práci DOPORUČUJI k obhajobě.Obsah práce je navržen systematicky, s návazností na řešenou problematiku. S ohledem na objem poskytnutých dat a informací se studentka velice dobře orientuje v různých aspektech ekonomického rozpoložení zkoumané společnosti. Návrhy řešení adekvátně odpovídají zjištěným výsledkům práce a jsou reálně použitelné jako nástroj ekonomického - finančního - řízení podniku.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 103050