BUBENÍK, Ľ. Model robotického stolního fotbalu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Pivoňka, Petr

Student Ľubomír Bubeník měl za úkol navrhnout nasvětlení scény pro vyhodnocení polohy míčku inteligentní kamerou. Toto zadání v sobě zahrnovalo náročnou práci s kamerou a samotné nasvětlení scény mohlo přinést nejasné výsledky. Nicméně student zodpovědně přistoupil k rešerši různých způsobů nasvětlení, poznatky konzultoval s odborníky z expertní firmy a při řešení problému se potýkal s pestrou paletou technologií. Porozumněl práci s kamerou pro počítačové vidění, zabýval se synchronizací a principem průmyslové sběrnice reáln ého času Ethernet POWERLINK, programování PLC, tvorbou vizualizace a detailně se seznámil se softwarem Automation Studio V4 a vizualizací od společnosti B&R. Student své práci věnoval mnoho času, pracoval samostatně a své dílčí kroky řádně a pravidelně konzultoval. Student vynikl především ve své kreativitě a tvůrčí schopnosti vyřešit jakýkoliv technický problém, se kterým se setkal, čímž nadmíru projevil své technické schopnosti. Proto navrhuji výborné hodnocení.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Dokoupil, Jakub

Student ve své práci řeší problém detekce míčku v poli stolního fotbálku v reálném čase. Řešení problému vyžadovalo hledání vhodných hardwarových komponent a jejich vzájemné funkční propojení v programovém prostředí firmy B&R. Výsledkem práce je převod informace o poloze (vyhodnocené kamerou) do referenčních souřadnic průmyslovým počítačem a nad rámec zadání pak počítadlo gólů. Zadání práce však v některých bodech splněno nebylo. Student se měl podle zadání věnovat aktivnímu řízení osvětlení scény a měl provést rešerši o algoritmech pro zpracování optické informace. Ačkoliv se práce nevěnuje vlastní implementaci algoritmů na zpracování scény či řízení osvětlení, neprovádí hlubší teoretický rozbor, je po technické stránce na dobré úrovni. Písemná zpráva je přehledně členěna a má dobrou grafickou úroveň. K práci dále uvedu připomínky formálního charakteru. Analogová karta X20AI2622 zpracovává napětí v rozsahu od -10 do +10 V. Student uvádí 0 až 10 V. Rychlost otáčení motoru obvykle uvádíme v jednotkách ot/min nikoliv v m^{-1} (strana 27 tabulka 4). Vyjádření směrnice z rovnic přímek, jak je uvedeno ve vztahu (3.1) na straně 40, je chybné. K rovnici (3) je navíc uveden popisek pro veličiny, které v dané rovnici nevystupují. Po zvážení kladů a záporů práce tuto hodnotím celkově kladně. Práci doporučuji klasifikovat stupněm B – velmi dobře.

Navrhovaná známka
B
Body
80

Otázky

eVSKP id 102078