ŠTEFEK, R. Problematika revize opravené elektrické instalace bytového domu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Veselka, František

Bakalářská práce je věnována problematice revizí elektrických zařízení obecně, se zaměřením na problematiku revize opravené elektrické instalace. Prakticky je rozdělena na 9 kapitol, z nichž jsou 4 obsahově nejdůležitější. Vyznačuje se přijatelnou stylistikou a velmi dobrou grafickou úpravou. Zadání bakalářské práce bylo ve všech bodech splněno. Student se v práci zabývá problematikou provádění revize elektrických zařízení v praxi. Jedná se o revizi bytového domu po opravě. V tomto případě využil dílčí zkušenosti nejen ze svého působení v praxi, ale i obsahu učiva v předmětu BIRC a ČSN, které si na ÚVEE FEKT VUT v Brně z vlastního zájmu částečně nastudoval. V tomto případě se jedná o zajímavý úhel pohledu na aplikaci teorie v praxi ze strany studenta, který se snaží naplnit získané poznatky z ČSN. Při zpracovávání své bakalářské práce postupoval student samostatně, iniciativně, profesionálně, se zájmem a dílčími znalostmi této problematiky. Vhodným způsobem aplikoval získané znalosti a dovednosti i z doposud absolvovaných odborných předmětů. Při jejím zpracovávání se také seznámil s nejmodernější měřicí technikou, která se při provádění takových měření používá. Získané výsledky a poznatky z tohoto prostředí bude možno využít při výuce laboratorních cvičení v předmětu BIRC. V této souvislosti bych chtěl vysoce ocenit i aktivní a vstřícný přístup pracovníků Statutárního města Brna (provozního technika Ondřeje Valsy) za poskytnutí dílčích podkladových materiálů z „Projektu modernizace bytového bloku Merhautova 13, Brno“ a firmě IMOS Brno,a.s..

Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Janda, Marcel

Student vypracoval bakalářskou práci na téma revize elektrické instalace bytového domu. V první části práce student popisuje náležitosti nutné při provádění revizí. V další části bakalářské práce jsou popsány měření při revizi a měřicí přístroje. Zvláště kapitola zaměřená na měřicí přístroje je velmi stručná. Vesměs z ní vyplývá, že přístroje mají být kalibrované a měření má probíhat dle normy. V dalších částech práce je popsána samotná revize. Jsou zde uvedeny jednotlivé změny v zapojeních oproti počátečnímu stavu. Celkově je práce velmi pěkně a pečlivě zpracována. Obsahuje několik formálních nedostatků. Student splnil jednotlivé body zadání a bakalářkou práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Otázky

eVSKP id 102167