UHERKOVÁ, M. Komunikační strategie podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Schüller, David

Hlavní cíl práce byl naplněn. Navrhovaná opatření na optimalizaci komunikační strategie jsou v souladu s navrhovaným cílem a jsou přehledně strukturována dle teoretického rámce. Diplomantka použila relevantní metody pro sběr a analýzu dat. Autorka velmi dobře interpretuje závěry z provedených analýz. Navrhovaná řešení obsahují finanční rámec, časový harmonogram a personální zajištění, což umožňuje snadnou implementaci do praxe. Uspořádání práce, formální náležitosti a odborná jazyková úroveň je na velmi dobré úrovni. Citační norma je dodržena.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

MSc, Peter Marcely

K předkládané práci nemám žádné významné připomínky a velmi oceňuji praktické využití testovací kampaně, která v praxi ověřila reálnost stanovených cílů strategie. Dále pak oceňuji kreativní přístup při tvorbě video reklamy, která byla pro splnění cílů této práce nadstandardní přidanou hodnotou. Lze tedy konstatovat, že předložená práce zcela naplnila hlavní cíl. Celkově tak hodnotím tuto práci za výbornou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 102073