OULEHLA, P. Stanovení hodnoty podniku výnosovou metodou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Karas, Michal

Práce se zabývá odhadem hodnoty podniků působícího ve stavebnictví pomocí metody diskontovaného cash flow (DCF) a metody ekonomické přidané hodnoty (EVA). Oceňuji pečlivé zpracování strategické a finanční analýzy a rovněž samotného ohodnocení. K vypočtenému odhadu hodnoty je potřeba zmínit, že ohodnocování stavebních podniků je relativně složitější, vzhledem k specifikům oboru. Problematický je zejména odhadu investic do provozně nutného pracovního kapitálu a dlouhodobého majetku. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím stupněm A (výborně). K obhajobě připojuji následující otázku: Prognóza tržeb pro podniky z oboru stavebnictví je poměrně nesnadná, vzhledem k cyklickému vývoji odvětví, zvažoval jste i použití jiných metod než lineárního trendu časové řady?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Aplikace Altmanova bankrotního modelu (verze z roku 1983) a modelu IN05 není zcela vhodná pro použití pro podniky stavebnictví, jejich spolehlivost je výrazně nižší. Nicméně v rámci práce se jedná pouze o doplňkovou aplikaci.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Killer, Aleš

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě. Autor ve své práci zdařile zpracoval teorii týkající se hodnoty podniku, popsal různé úhly pohledu na stanovení hodnoty podniku, postupoval při tom logicky a srozumitelně. Tato teoretická východiska úspěšně aplikoval na konkrétní podnik a zformuloval jednoznačný závěr.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 103170