BOCÁKOVÁ, M. Vykazování zaměstnaneckých benefitů dle standardu IAS 19 a české účetní legislativy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Křížová, Zuzana

Studentka prokázala schopnost samostatně zpracovat informační zdroje a aplikovat metody, se kterými se podrobně seznámila v průběhu předcházejícího studia. V práci jsou také obsažena vlastní hodnotící stanoviska a celkově může být přínosná i zájemcům z řad odborné veřejnosti. Předložená práce splňuje požadavky kladené na diplomové práce, proto ji doporučuji k obhajobě s následujícími otázkou: na str. 23 uvádíte citaci z literatury "Mezi krátkodobé zaměstnanecké požitky řadíme... krátkodobé kompenzace (např. nemocenská)..." Jedná se skutečně o nemocenské dávky?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Studentce se podařilo základní cíle stanovené zadáním velmi dobře naplnit.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Studentka postupovala správným způsobem a ke splnění zadaného cíle využila adekvátní metody, se kterými se seznámila v průběhu výuky i samostudiem.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C Interpretace výsledků a následné vyvození odpovídajících závěrů je na dobré úrovni, diplomantka v praktické části poměrně kvalifikovaně posuzuje poznatky zjištěné z výročních zpráv a kolektivních smluv analyzovaných firem.
Praktická využitelnost výsledků C Praktický přínos a případné využití výsledků práce lze spatřovat především jako určitý "návod k použití" pro podniky vykazující zaměstnanecké požitky podle IFRS poprvé. Zde mohla diplomantka v závěru praktické části připojit podrobnější manuál.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň D Škoda, že se diplomantce v závěrečné fázi zpracování textu nepodařilo odstranit mnohé formální - technické nedostatky (např. přesahující tabulky v subkapitolách 5.6, 6.6.1, 6.2.1, chybějící označení tabulek na str. 68, úpravu textu na str. 60 apod.). V některých částech je také velmi zřetelný předěl mezi texty převzatými z literatury a vlastním vyjadřování v odborném jazyce.
Práce s informačními zdroji, včetně citací C Pokud se týká práce s literaturou, zpracování citací a přehledu bibliografie, vyhovuje tato práce požadavkům normy ČSN ISO 690. Při zpracování subkapitoly 3.1 však byla opomenuta aktuální platná evropská direktiva z roku 2013.
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Černá, Jana

Předložená diplomová práce se zabývá komparací vykazování zaměstnaneckých benefitů podle mezinárodního standardu IAS 19 a české legislativy a jejich dopadů do účetních závěrek. Jedná se o komplexní téma, v němž autorka prokázala orientaci ve více na sebe navazujících oblastech včetně daňových souvislostí.Práce splňuje předepsané náležitosti, a to jak po formální i věcné stránce. Jednotlivé kapitoly jsou logicky uspořádány. První část je věnována analýze jednotlivých přístupů, která byla poté aplikována v praktické části práce zabývající se jejich srovnáním. Vlastní přínos diplomantky je obsažen v návrzích pro obě společnosti.Samotné srovnání zmíněných přístupů, které bylo hlavní náplní práce, považuji za zdařilé. Pozitivně hodnotím zejména doplnění textu tabulkami a grafickým zobrazením zaúčtování jednotlivých skupin benefitů. Větší pozornost mohla být věnována vykazování zaměstnaneckých požitků po skončení pracovního poměru podle mezinárodního pojetí.Autorka za pomoci adekvátně zvolených metod a literatury dospěla k naplnění cílů práce. Diplomovou práci proto doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 103014