ZAVADIL, M. Alternativní investice v soudobém období nízkých úrokových sazeb [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Rejnuš, Oldřich

Téma práce je aktuální. Z hlediska cílů je práce vcelku dobře vymezena a má logickou strukturu. Nikde však není přesně definováno, zda jde o fond kolektivního investování (což nepřímo vyplývá z textu), či o fond hedgeový. Postup řešení považuji za logický. Přes svoje kladné hodnocení ovšem konstatuji, že jsem v práci nalezl celou řadu terminologických, či formulačních pochybení (např. na straně 66 na konci 1. odstavce chybný popis vlastností hodnotově váženého akciového indexu), apod. A současně se lze v práci setkat i s některými drobnými chybami ve stylistice. Globální cíl i parciální cíle považuji za splněné a s předloženým investičním návrhem autora vcelku (i když s některými výhradami) souhlasím. Otázky: 1. Vysvětlete rozdíl mezi cenově váženým a hodnotově váženým akciovým indexem. 2. Proč jste kombinoval investice do korporátních akcií s investicemi do nemovitostí, když bývá vývoj na těchto trzích (především ve vztahu k vývoji úrokových sazeb) často podobný?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků D
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň D
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Schindler, Jaroslav

Toto hodnocení diplomové práce odpovídá komplexnímu splnění zadaných cílů a podmínkám, které jsou v práci definovány. Autor srozumitelně a přehledné dodržel systematicky strukturu diplomového zadání. Využitelnost studie odpovídá možnostem, které měl autor pro vytvoření k dispozici. Z těchto důvodů doporučuji diplomovou práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň D
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 102076