DAVIDOVÁ, P. Návrh komunikačního mixu vybraného podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Milichovský, František

1) Na základě čeho volíte časopis Agrospoj pro zveřejnění inzerce?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A Diplomantka zpracovala předloženou diplomovou práci na vysoké úrovni a tím také naplnila stanovené cíle.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A Stanovený postup řešení diplomové práce odpovídá tématu práce.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A Diplomantka zpracovala teoretickou část na vysoké úrovni a na jejím základě následně provedla shrnutí realizovaných analýz.
Praktická využitelnost výsledků B Pro vybraný podnik představuje předložená diplomová práce významný a kvalitní podklad pro stanovení komunikace vůči koncovým zákazníkům.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Práce obsahuje drobné nedostatky, které výrazně nesnižují celkovou kvalitu práce.
Práce s informačními zdroji, včetně citací A Použité zdroje plně odpovídají zadanému tématu a jejich využití je na vyčerpávající úrovni.
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Koudelková,, Petra

Práce je velmi kvalitně vyracována. Analytická část je vysoce podrobná a dává tak spoustu materiálu k závěrečným doporučením. Tato doporučení jsou logická. Oceňuji výborně vypracovanou SWOT analýz s následným hodnocením intenzity vzájemných vztahů, ale i velmi podrobnou a kvalitní SPLEPTE analýzu a další.Autorka prokázala schopnost analytického a syntetického myšlení.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 103405