PROCHÁZKA, J. Stanovení hodnoty podniku výnosovou metodou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Karas, Michal

Cílem práce byl odhad hodnoty podniku výnosovou metodou. Odhad hodnoty podniku je poměrně náročným úkolem, zejména pro podniky ve fázi růstu, což je i případem této práce. V rámci zpracování práce, na jednu stranu oceňuji podrobnější strategickou analýzu, na druhou stranu postrádám ve finanční analýze srovnání s konkurencí a oborem. V rámci aplikace modelu CAPM postrádám podrobnosti výpočtu a především citace zdrojů dat použitých pro výpočet. Plánovaná investiční náročnost je dle mého názoru poměrně nadhodnocena, odrazem čehož je narůstající hodnota odpisů v prognózovaném období a záporná rentabilita investic. Výpočty této náročnosti v sobě reflektují růstovou fázi, ve které se podnik v hodnoceném období nacházel a neprošly potřebnou korekcí. Celkově je potřeba zmínit, že odhady parametrů při výpočtu hodnoty podniku jsou dosti náročnou záležitostí a provedené výpočty jsou technicky správně. Na základě tohoto, proto práci doporučuji k obhajobě a hodnotím stupněm B (velmi dobře). K obhajobě přikládám následující otázku: Při výpočtu diskontní míry počítáte s přirážkou za specifické riziko ve výši 2,25%, jaký vliv na výsledné ocenění by mělo zvýšení hodnoty této přirážky na 3 případně 4%?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací D
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Režňáková, Mária

Téma diplomové práce patří mezi nejkomplexnější a tím pádem nejnáročnější, pokud je zpracované korektně. Některé části práce jsou vypracované povrchně. Na druhé straně, oceňuji zdůvodnění interních faktorů, avšak je otázka jestli je posouzení "objektivní", pokud autor tuto část zpracoval spolu s majitelkou společnosti, která je součastně finanční ředitelkou předmětné společnosti. Autor plánuje a nijak nezdůvodňuje výrazný rozdíl míry a rentability netto invetic v první a druhé fázi metody DCF. Také plánuje klesající FCF, i když v rámci strategické analýzy předpokládá růst tržního podílu a růst tržeb. V práci se vyskytují i další obdobné rozpory. V práci postrádám diskusi platnosti stanoveného ohodnocení.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů D
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C Autor použil správný postup řešení a zvolil vhodné metody, ale neaplikoval je správně. Např. není zřejmé, proč se v rámci strategické analýzy zabýval demografickou, věkovou a kvalifikační strukturu obyvatelstva. To stejné platí o analýze politické situace, měnového kurzu, atd.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D Souvisí s předešlým bodem a je uvedeno v celkovém hodnocení.
Praktická využitelnost výsledků D
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň E V části metody autor uvedl obecné výzkumné metody, neuvedl metody použité v DP. Práce je nevyvážená: teoretická část je nedokončena (končí finanční analýzou, která navíc není obsahem magisterského studia), čátečně se objevuje i v praktické části. Diplomová práce nemá vyváženou strukturu - vyskytuje sa i kapitola s jednou větou. Odborná jazyková úroveň je na průměrné až mírně podprůměrné úrovni.
Práce s informačními zdroji D Autor zvolil dle směrnice děkana přípustný způsob citování, který je méně obvyklý a přehledný. Autor v teoretické části citoval použité zdroje, v praktické části již ne, i když se jednalo o převzeté vzorce, tvrzení apod.
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 103171