OBERTÍKOVÁ, S. Zdanění příjmů rezidentů Evropské unie ze závislé činnosti v České republice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Brychta, Karel

Problematika mezinárodního zdaňování příjmů je v současnosti velmi aktuální. Studentka svou pozornost v rámci zpracovávané diplomové práce zaměřila na příjmy ze závislé činnosti dosahované rezidentem jiného členského státu ze zdrojů na území ČR. Jde tedy o oblast, na kterou dopadá unijní, mezinárodní a tuzemské právo. V rámci teoretické části je popsána příslušná právní úprava a získané poznatky systematizovány. V rámci návrhové části je řešen komplexnější modelový příklad. Bohužel místy působí text diplomové práce neprovázaně a obsahuje určité formulační nepřesnosti, resp. myšlenka či závěr není formulována vhodným způsobem. V úhrnu lze však mít za to, že diplomová práce splňuje požadavky na ni kladené a že studentka prokázala schopnost samostatně a na požadované úrovni řešit zadaný úkol. Z pohledu přínosu diplomové práce považuji za cenné zejména sumarizační tabulky (viz např. Tabulka 3 (str. 51); Tabulka 4 (str. 52) a Tabulka 5 (str. 53)) obsažené v analytické části diplomové práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků D
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň D
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Krejčová, Hana

Stanovený cíl má dostatečnou úroveň diplomové práce. Zvolený postup odpovídá charakteru práce, zpracování pak kvalitativní logice zkoumání. Práce má logický sled zakončený příkladem. Celkově považuji práci za dobře zpracovanou s aktuálním tématem.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 103289