RUCKI, P. Hodnocení investičního záměru - lakovací linka [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Luňáček, Jiří

Jde o zpracování běžného tématu a ales využitím ne zcela typických metod. Oceňuji autorův přístup a iniciativu při zpracování simulace. Práci je možno brát jako metodické řešení pro využití při jiném investičním projektu. Práce zaměřením překračuje běžně koncipované diplomové práce na toto téma využitím ne zcela běžného postupu. K obhajobě navrhuji aby autor odpověděl na následující otázku. Co je největším problémem pro využití v praxi a proč většina investičních projektů používá k hodnocení pouze podstatně jednoduších metod.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části A
Přínos a praktické využití návrhu B
Iniciativa a samostatnost při zpracování A
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 B
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B
Splnění cíle a rozsahu zadání A
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) B
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Olšanský, Pavel

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 49876