SMRČKOVÁ, A. Design kardiologické gama kamery [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Křenek, Ladislav

Pro design je důležité i hodnocení designérských kvalit práce: řešení modelu - C, úroveň tvarové kultivace - B, barevnost navrženého designu - A, a grafická úprava výkresů - B. Základní tvarové řešení nosné části gama kamery prostřednictvím dynamický vedených oblých křivek, které navazují na výsuvný prstenec s detektory, vhodně podtrhuje funkční podstatu přístroje a vytváří harmonickou kompozici, podpořenou příjemnou barevností. Organický tvar tělesa příhodně evokuje pocit jakési ulity, která se pomyslně obtáčí kolem vyšetřovaného pacienta. Vysokou úroveň vizuální kultivace se bohužel diplomantce nepodařilo udržet ve všech detailech, jako je například navázání krycí manžety uložení lůžka na základnu, a spodní část lůžka současně také postrádá potřebnou optickou tuhost. V průvodní zprávě a dokumentaci mi chybí názornější prezentace přístroje se zasunutým prstencem detektorů, tzn. v klidovém stavu. Diplomová práce splňuje všechny body zadání a obsahuje vlastní výsledky k řešení designu kardiologické gama kamery.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Tvarůžek, Martin

Koncept tvarového řešení je v souladu s požadavky, které jsou kladeny na medicínská zařízení. Působí robustěn, spolehlivě a zároveň tím odráží vysokou prodejní cenu takto technologicky vyspělého zařízení. Použití rotační kontury v tvarování dominantní části zařízení nabízí pacientovi pocit bezpečí a napomáhá k odstranění negativní emoce spojené se zdravotnickým prostředím a produkty. Výhrady mám k umístění ovládacího panelu na těle zařízení, domnívám se, že by měl být pro svoji přehlednost a snadné ovládání v klidnější orientaci a kontuře. Pro design je důležité i hodnocení designérských kvalit práce: řešení modelu - A, úroveň tvarové kultivace - C, barevnost navrženého designu - B a grafická úprava výkresů - A. Diplomová práce splňuje všechny body zadání a obsahuje vlastní závěry k tématu Design průmyslového kotle s možností kogenerace.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 100705