KALINA, V. Malá CNC frézka [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Dokoupil, Vladimír

Diplomová práce se vyznačuje nízkou odbornou úrovní, v některých částech je nepřehledně až chaoticky uspořádána, obsahuje stylistické nepřesnosti a pravopisné chyby. Výkresová dokumentace postrádá většinu informací nutných pro výrobu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti E
Grafická, stylistická úprava a pravopis E
Práce s literaturou včetně citací E
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Omes, Jiří

Autor v první části své práce provedl rešerši malých CNC frézek, které jsou v současné době k dispozici na trhu. Na základě této rešerše následně stanovil požadované technické parametry navrhované malé CNC frézky. Diplomant následně provedl komplexní návrh takového stroje, který je podložen jednotlivými výpočty, 3D modelem. Ačkoliv v závěru se odkazuje, že jednotlivé uzly byly vybrány z několika variant řešení, v samotné je vždy prezentováno jedno řešení a následné provedeny návrhové a kontrolní výpočty. V textové části jsou patrné překlepy a nelogické věty. V příloze je výkresová dokumentace. Výrobní výkresy vybraných součástí nesplňují požadavky pro výrobu, chybí tolerance, opracování, hmotnost a jakost materiálu. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací D
Navrhovaná známka
D

eVSKP id 100581