CHLPEK, M. Design elektrického sněžného skútru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Křenek, Ladislav

Pro design je důležité i hodnocení designérských kvalit práce: řešení modelu - A, úroveň tvarové kultivace - B, barevnost navrženého designu – A, a grafická úprava výkresů – A. Předložené designérské řešení sněžného skútru bezesporu dokládá autorovy nadstandardní stylistické schopnosti i výtvarně technickou erudici. Volba netradičního systém pohonu přinesla i adekvátní projekci do originální, tvarově kultivované a uživatelsky jistě atraktivní vizuální tváře vozidla, která je podpořena promyšleným, funkčně technickým řešením. Přes jednoznačně kladný celkový dojem mám přece jenom jisté výhrady směřované především ke komplikovanosti celkové kompozice a přílišné subtilnosti dominantní linie trubkového rámu. Diplomová práce splňuje všechny body zadání a obsahuje vlastní výsledky k řešení designu elektrického sněžného skútru.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Zdařil, Zdeněk

Autor si vybral atraktivní téma nové koncepce pohonu sněžného skútru. Oceňuji snahu o využití ekologicky šetrných technologií a jejich propagaci. Zcela jistě se v dohledné době najde efektivnější verze akumulátorů použitelných i v nestandardních teplotních podmínkách. Dalším kladem této práce je snaha ergonomicky optimalizovat stanoviště řidiče a docílit maximálního komfortu a bezpečnosti provozu. Elektrifikace dopravy je jedna největších ekologických výzev současnosti. Pro designera spočívá ve zhmotnění nejdůležitějšího fenoménu elektrifikace, kterým je obrovské zjednodušení konstrukce, provozu i údržby. V tom smyslu bych očekával zjednodušení linií a integrovanější formu produktu. Autor se tomuto pojetí velmi přiblížil v přípravné variantě č.3, která by snesla doplnění ochranným obloukem i zavazadlovou plošinou. Ke kladným stránkám práce patří důslednost a propracovanost v detailu. Možná právě tato snaha odvedla autora od velkorysejšího a osobitějšího řešení. Do jisté míry lze chápat autorovu snahu (deklarovanou v kap5.4) s ohledem na určení do areálů a záchranářských složek uplatnit "konzervativní design". V tomto smyslu se autorovi podařilo naplnit cíle zadání.V řešeršní kapitole textové části je vzhledem k novosti koncepce pochopitelně méně příkladů. Kapitoly dokladující vlastní řešení jsou podrobně zpracovány a obrazově dokumentovány. Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit známkou B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 96756