KLIMEŠ, J. Využití termochromních systémů pro testování distribuce tepla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Zatloukal, Miroslav

Diplomant ve své diplomové práci zpracovával tématiku termochromních systémů a jejich využití v elektronice pro indikaci oteplení vybraných elektronických systémů. Student k zadané problematice přistupoval velmi zodpovědně a s neobvyklou (na studentské poměry) systematičností. Prostudoval velké množství literatury a získané poznatky uplatnil při zpracování vlastní práce. Jeho přístup k řešení problematiky byl příkladný, vyzvednout je potřeba i bezvadnou komunikaci s vedoucím práce. Samostatně si organizoval veškerou přípravu vzorků a jejich otestování. Vyzvednout je nutné i fakt, že materiál si zajistil na vlastní náklady (Čína) a testy provedl velkou pečlivostí a technickou erudicí. Práce je velmi rozsáhlá, ale neobsahuje zbytečné kapitoly, je napsaná velmi srozumitelně a přehledně bez výraznějších jazykových nedostatků (2 chybné i-y). Doporučuji přijetí práce k obhajobě

Navrhovaná známka
A
Body
100

Posudek oponenta

Sedlaříková, Marie

Diplomová práce se zabývá aplikací termochromního jevu a jeho využití v elektrotechnické praxe k měření distribuce tepla. V práci se Bc. Klimeš zabývá ověřením stability termochromních kapalných krystalů při namáhání ve vlhkém prostředí i po ponoření do vody, dále byl testován vliv UV záření na stabilitu krystalů. V práci se diplomant zabývá ověřením rozlišovací schopnosti při srovnání této metody s klasickými metodami, např. měřením rozložení teploty pomocí termokamery. Také byla ověřena možnost praktického využití v diagnostice při mapování distribuce tepla na osazené desce plošného spoje. Závěrem bylo provedeno i zhodnocení této metody z hlediska přesnosti, uživatelského komfortu a ekonomické náročnosti. Práce má 113 stran a 31 literárních zdrojů. Práce má výbornou grafickou i stylistickou úroveň. Jedinou výtkou může být snad velký počet publikací stažených z internetu, i když někdy jsou tam uvedeny velmi zajímavé zdroje. Práce je velmi zajímavá a kvalitní a jistě bude dobrým základem pro pokračování tohoto aplikačního výzkumu na ústavu UETE. Práci doporučuji přijmout k obhajobě Doc. Ing. Marie Sedlaříková, CSc.

Navrhovaná známka
A
Body
100

Otázky

eVSKP id 103416