FEDORKO, T. Optimalizace pro inženýrský návrh [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Popela, Pavel

Autor si vybral téma práce zaměřené na optimalizaci pro inženýrský návrh. Při konkretizaci tématu se pak ambiciózně rozhodl zabývat se základním modelováním a numerickým řešením úloh matematického programování s omezeními ve tvaru diferenciálních rovnic s aplikacemi v termomechanice. To pak znamenalo, že si autor musel, v předstihu před vlastní výukou související látky, samostatně prostudovat vybrané poznatky z optimalizace, numerických metod řešení diferenciálních rovnic a základní poznatky z termomechaniky. Student si prohloubil potřebné znalosti, ale jeho ambiciózní přístup vedl k více kompromisům odsouhlaseným vedoucím práce. Důraz v implementaci tak byl kladen na využití existujících nástrojů v Matlabu a autor se soustředil na modelování základních konvexních úloh a preprocessing vstupních dat, a to místo méně efektivní, ale původně uvažované, vlastní implementace algoritmů v GAMSu. Využití implementace v Matlabu a volba konvexní úlohy pak vedla k tomu, že důraz mohl být kladen na interpretaci výsledků autorem. S ohledem na tyto priority konstatuji, že autor splnil požadavky zadání v potřebném rozsahu. Práce je napsána srozumitelně a bez stylistických chyb, je vidět, že autor věnoval velkou pozornost finální redakci slovenského textu práce. Ambiciózní téma, vyžadující věnovat se více, pro autora novým, oblastem, a to při relativně krátkém rozsahu bakalářské práce, a také při malých zkušenostech autora, ovlivnilo postřehnutelnou heterogenitu celého textu práce. Členění do krátkých kapitol je tedy spíše rušivé. Na některé poznatky úvodních kapitol pak již dále není navázáno. Verbálnější pojetí úvodu do optimalizace, plné vlastních úvah, lze pochopit jako snahu autora uvést široký kontext, ale v bakalářské práci působí nezvykle a neprovázaně. Kvůli heterogenitě textu se pak místy obtížně sleduje linie výkladu autora. Při přílišném důrazu autora na přehledové části je pak škoda, že autor daleko podrobněji nesdílel se čtenářem implementační a výpočtové zkušenosti k výsledkům kapitoly 7. Tato podrobnost by pak usnadnila i odkazování mezi částmi práce. Téměř zcela pak také zaniká to, kolik desítek hodin věnoval autor nejen své práci, ale zejména výpočtům a konzultacím s odborníky - zde chci zejména zdůraznit velkou ochotu a trpělivost ing. Lukáše Kokrdy. Na druhé straně oceňuji znalou a zaujatou prezentaci závěrů v kapitole 8, která ukázala autorův potenciál a je příslibem do budoucna. Předloženou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Mauder, Tomáš

Bakalářská práce pana Tomáše Fedorka s názvem Optimalizace pro inženýrský návrh si klade za cíl analyzovat, implementovat a testovat vhodné algoritmy pro řešení inženýrského problému. Práce je přehledně členěna do osmi kapitol. Vzhledem k počtu stran práce by však některé kapitoly mohly být sloučené, protože takhle některé vycházejí pouze na jednu stránku. Např. kap. 6-MATLAB by šla kompletně vynechat, popř. by se dalo okrajově zmínit na konci kap. 5. Po stránce grafické je práce na dobré úrovni. Mezi formální připomínky bych upozornil na jednotky v rovnicích, které by neměly být psány kurzívou (str. 12), naopak veličiny v textu by kurzívou psány být měly (str. 11). Práce s použitou literaturou je v pořádku. První kapitoly popisují teorii k optimalizaci a rovněž k přenosu tepla. Proč je zde odvozena úloha nestacionárního přenosu tepla, když v příkladu je počítána pouze stacionární varianta přenosu tepla. Stejně tak je zde ve zkratce popsán přenos tepla vedením a zářením, i když není nijak dále rozebírán. Z tohoto pohledu se jeví některý uvedený teoretický základ práce jako naprosto zbytečný a budí dojmem uměle navyšovaných stran. Nejslabším a zároveň nejkritičtějším místem práce je však zvládnutí cílů v práci zadaných. Mezi cíli je např. „budou analyzovány, implementovány a testovány vhodné algoritmy řešící vybrané úlohy“. Čtenář by mohl nabít dojmu, že jde o aplikaci, využití a porovnání několika optimalizačních algoritmů na několika vybraných úlohách. Nicméně byl použit pouze jeden algoritmus na pouze jedné vybrané úloze. Dalším cílem je „pozornost bude věnována efektivitě výpočtů a implementaci výsledků“. Efektivita výpočtu však speciálně rozebírána v práci není, což beru jako nesplnění jednoho z cílů práce. Práce je napsaná srozumitelně, po grafické stránce na dobré úrovni s minimem formálních nedostatků. Bohužel se měla věnovat větší pozornost splnění předsevzatých cílů práce. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 101239