DOUBRAVA, M. Struktura a vlastnosti povlaků připravovaných PVD technologií [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Čelko, Ladislav

Z hlediska zpracování bakalářské práce vycházel autor z doporučených zásad, a zadané rozsáhlé téma zpracoval zcela samostatně, uceleně a velmi přehledně. Úvodní kapitola a teoretická část práce je věnována problematice technologie a materiálům povrchových úprav, zejména pak DLC povlakům, připravovaných fyzikální depozicí par. V experimentální části práce, kromě stručného a přehledného popisu experimentálních metod, student navrhl a realizoval vlastní smysluplný experiment, jenž je v práci řádně diskutován a z něhož jsou stručně a přehledně sumarizovány konkrétní závěry. Veškeré informace k sepsání literární rešerše čerpal autor z dostupné literatury či elektronických zdrojů, které jsou uvedeny v samostatné kapitole. Celkový počet využitých pramenů (48 citací) svědčí o rozsáhlé práci s literaturou. Její vyžití v textu pak i o jejich velmi dobrém zpracování. Autor přistoupil k řešení zadaného tématu zcela samostatně a velmi odpovědně. Lze tak konstatovat, že předložená bakalářská práce je na vysoké úrovni, splňuje kritéria kladené na tento typ kvalifikačních prací a s hodnocením dle ECTS za A ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Horynová, Miroslava

Předložená bakalářská práce se zabývá povlaky připravenými PVD technologií. Práce je dobře strukturovaná, zabývá se aktuální tématikou a je celkově na dobré úrovni. Teoretická část je mimo jiné věnována problematice a historickému vývoji DLC vrstev a výčtu materiálů používaných na řezné nástroje. V experimentální části je nejprve popsána výroba vzorků za účelem porovnání vlivu dvou různých držáků substrátu na strukturu a vlastnosti deponovaných vrstev a dále jsou popsány použité metody hodnocení. Výsledky jsou přehledně prezentovány a diskutovány. Ke zpracování praktické části nemám výhrady, pouze se student mohl vhledem k velkému množství dat z měření tloušťky vrstev, více věnovat statistice. V práci se nevyskytují žádné větší formální chyby, pouze malé množství překlepů. Celkově je však práce kvalitní, obsahuje mimo jiné i výsledky měření pomocí AFM a Ramanovy spektroskopie. Požadavky zadání byly splněny a jednoznačně doporučuji tuto práci přijmout k obhajobě s výsledným hodnocením A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 101413