KLIMECKÁ, E. Zhodnocení finanční situace Ferrum, s. r. o. a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Zinecker, Marek

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Brhlíková, Ivana

Bakalářská práce je zpracována na velmi dobré obsahové i formální úrovni. Práce je dostatečná rozsahem. Zabývá se vyhodnocením finanční situace firmy FERRUM s.r.o. v letech 2010 - 2015. V první teoretické části práce autorka vymezuje teoretická východiska finanční analýzy. Na teoretickou část navazuje část praktická, která představuje finanční analýzu firmy.Připomínky: V praktické části na straně 50 autorka využívá soustavy ukazatelů. Vymezení těchto ukazatelů však chybí v teoretické části práce.Bakalářská práce splňuje zadání, autorka prokázala schopnost správně aplikovat teoretická východiska finanční analýzy v praxi. Kladně hodnotím schopnost interpretace výsledků jednotlivých analytických ukazatelů.V závěru autorka definuje silné a slabé stránky firmy a zabývá se také vyhodnocením návratnosti zamýšlené investice, jejího přínosu pro firmu a kvantifikuje dopady investice do hospodaření firmy.Závěr: Doporučuji k obhajobě

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 103303