KOTRÍK, L. Šestinohý kráčející robot [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Kopečný, Lukáš

Student přišel se svým zadáním a celý úkol zdárně dokončil. Pravidelně chodil konzultovat práci a prezentoval výsledky, pracoval průběžně během celého semestru a pohotově zapracovával připomínky. Funkci výsledného zařízení úspěšně otestoval.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Burian, František

Student Lukáš Kotrík měl za úkol navrhnout a realizovat model šestinohého kráčejícího robotu. Všechny body zadání byly splněny. Student nejprve matematicky ověřil použitelnost serv, navrhl 3D skelet robotu v programu SolidWorks, tento vytiskl na domácí 3D tiskárně a robota sestrojil. Dále navrhl elektroniku robotu kterou též realizoval a oživil. Nakonec navrhl ovládací program pro řízení robotu. Množství práce, které student musel vyvinout v této práci odpovídá obvyklé zátěži kladené na studenta. Práce je členěna logicky, s vyváženým poměrem části teoretické a popisem vlastní práce studenta. Studen v přiměřené míře cituje použité zdroje, práci mohu označit jako původní. Student při návrhu kinematické koncepce přistoupil špatným způsobem k výpočtům v kap 3.2.2 a 3.2.3, protože do jeho vztahů je potřeba zadávat nejdelší vzdálenost od středu otáčení kloubu ke kraji kde působí síla, nikoliv délka celého ramene síly až ke středu robotu. Studentův návrh je příliš omezující. Proto mu vyšlo v kap 3.2.3 že jeho konstrukci motor neutáhne, ikdyž opak je pravdou, při počítání se správnými délkami vyjdou klopné momenty působící na motor téměř poloviční. Všechny studentovy výpočty jsou tedy vztaženy k virtuálnímu servu, ve skutečnosti budou mít obě serva různé zatížení. Na str 15 student uvádí správný výpočet pro servo M2, pro servo M1 výpočet neuvádí. Tato póza bude skutečně limitující pro provoz robotu. Zdrojové soubory v příloze mají různý stupeň kvality, některé části jsou velmi kvalitní (HexapodMovement) a jiné části mají neudržitelnou štábní kulturu (Hexapod). To na mě vrhá dojem, že určité úseky kódu byly zkopírovány z veřejně dostupných zdrojů, které nebyly citovány v citacích práce. Student se v titulku kvalitního souboru HexapodMovement sice odkazuje na část Limor Fried/ladyada avšak nelze dohledat odkud daný zdrojový kód pochází a pod jakou licencí byl předtím vytvořen. Student by tuto skutečnost měl obhájit u obhajoby. Bakalářská práce svědčí o bakalářských schopnostech studenta. Práci doporučuji k obhajobě s hodnocením 82/B - velmi dobře.

Navrhovaná známka
B
Body
82

Otázky

eVSKP id 102734