KŘIVSKÝ, J. Bezpečnostní protikolizní systém pro mobilní roboty [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Jelínek, Aleš

Student pracoval s velkým nasazením a své práci se snažil poctivě věnovat. Bohužel právě poctivost v úvodních fázích řešení ho stála cenný čas a dostal se tak v závěru semestru do významné časové tísně. Konzultoval pravidelně a díky tomu se podařilo včas vyřešit některé organizační přehmaty. V závěru práce si, poučen z předchozích nezdarů, plánoval čas velmi efektivně a dokázal se vypořádat i s pozdními dodávkami některých součástek. Vzhledem k šíři problematiky, která zahrnovala mechanickou konstrukci, 3D tisk, elektroniku i programování, lze toto považovat za úspěch, nicméně hektický závěr semestru si vybral svou daň a programová část a testování tím velmi utrpěly. Jako polehčující okolnosti lze uvést, že student opakoval ročník s novým zadáním BP, které dostal až v letním semestru a trpěl zdravotními problémy, které hrozily vážnými trvalými následky. Vzhledem k velkému nasazení a ostatním okolnostem navrhuji hodnocení 70 bodů čili C.

Navrhovaná známka
C
Body
70

Posudek oponenta

Burian, František

Student Josef Křivský měl za úkol navrhnout, realizovat a otestovat bezpečnostní systém robotu. Z důsledného rozboru činností, dokumentů a příloh si dovoluji tvrdit, že zadání tak, jak bylo definováno, nebylo ke dni odevzdání práce splněno. Student sice v závěru práce tvrdí, že cituji "Podle prvních testů to vypadá, že systém pracuje správně, avšak bude třeba ještě důkladnější testování.", avšak pohledem do příloh se nachází jediný adresář se zdrojovým kódem, který má v hlavním souboru main.c následující kód: int main(void) { Device_init(); while(1) { } return(0); } Ve funkci Device_init() je jen inicializace periferií použitého mikrokontroleru. Dovoluji si tvrdit, že tento kód neplní bezpečnostní funkci, ba co víc, neplní funkci žádnou. V přerušovacích rutinách se nenalézá též žádný běhový kód. K zadání, body 1,2 jsou splněny, bod 3 je splněn neúplně, chybí popis toho, jak má celá bezpečnost systému pracovat, navržené protokoly meziprocesorové komunikace (popis 9-bitové MPCM bez specifikace aplikačního protokolu nepovažuji za dostatečný), časy reakce, a začlenění do stávajícího systému řízení. Bod 4 by se dal považovat za splněný, za předpokladu, že bude zveřejněn postup, jakým byly vyčítány data ze senzorů. Bod 5 nebyl splněn. Student během své práce provedl několik měření, u kterých nesprávně zvolil analyzované veličiny, nedokázal pracovat s chybami senzoru které se z analýzy vylučují a provedl nad těmito daty závěr, který je obtížně obhajitelný z uvedených grafů. Student též navrhl mechanickou konstrukci upevnění senzorů na mobilní robot, kterou naopak považuji za docela zdařilou. Student též navrhl plošné spoje k jednotlivým modulům, které též považuji za zdařilé, byť velmi málo dokumentované. Co považuji za dobré je práce s literaturou, kdy student cituje použitou literaturu na 5 stranách, avšak povětšinou chybí odkazy na literaturu v textu. Pevně věřím, že kdyby student dostal více času na práci, byl by schopen uvedené problémy napravit. Vzhledem k nesplnění několika bodů zadání, práci hodnotím stupněm F - nevyhovující a práci nedoporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
F
Body
40

Otázky

eVSKP id 102787