ALBERT, T. Návrh nového chladícího okruhu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Baláš, Marek

Předložená diplomová práce měl za cíl návrh nového chladícího okruhu. V průběhu realizace student získal aktuální data současné smyčky a na jejich základě navrhl jednotlivé komponenty. Výsledky práce byly konzultovány s vedením firmy, které však několik navržených opatření zamítlo z důvodu nedostatku finančních prostředků či nízké důležitosti. Popis ideálního stavu a reálně provedeného není v práci od sebe jasně oddělený a to působí mírně chaoticky. V poslední kapitole je pak rešerše možného využití odpadního tepla. Po grafické stránce je práce zpracována kvalitně, jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují, obsahuje minimum gramatických chyb a překlepů. Práce splnila zadání v celém rozsahu a doporučuji ji k obhajobě. Práci hodnotím známkou B/velmi dobře.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Milčák, Pavel

Předložená diplomová práce se zabývá návrhem nového okruhu chlazení v podniku. Diplomant provedl měření a analýzu stávajícího stavu a provozu chladicího systému. Navržená koncepce řešení však není správná a vlastní výpočtové návrhy jsou zatíženy nevhodně zvolenými podmínkami. Nekoncepčnost řešení je dána zřejmě i požadvky podniku, v tomto případě měl diplomat navrhnout koncepčně správné řešení a neupínat se k pořadavku podniku na minimalizaci nákladů. Jinak je diplomová práce zpracována na dobré úrovni, kde diplomant prokázal dobrou orientaci v dané problematice, proto předloženou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou dobře/C

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 100598