NOVOTNÝ, J. Numerický model teplotního pole Li-Ion akumulátoru při vybíjení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Vyroubal, Petr

Předkládaná diplomová práce pana Novotného na téma Numerický model teplotního pole li-ion akumulátoru při vybíjení, se zabývá numerickým modelování v oblasti elektrochemie lithium iontových akumulátorů. Práce je logicky členěna do kapitol a je psána přehledně. Diplomant se úvodních kapitolách klasicky věnuje rozboru dané problematiky li-ion akumulátorů, principem jejich funkce, používaných materiálech s větší fokusací na numerické modelování, které je jádrem celé práce. Dále popisuje možnosti systému Fluent, jenž disponuje potřebným rozhraním pro tento typ modelování, popisuje modely použitelné pro praktickou aplikaci a vybírá konkrétní, na kterém své poznatky aplikuje. Výsledky modelu jsou porovnány s výsledky praktických měření v laboratoři a měření teplotních profilů za pomoci termokamery. Výsledky svého numerického modelu ověřil na konkrétním typu baterie a s výsledky, které jsou více než uspokojivé, když si uvědomíme, že nejde o klasický elektrochemický model, který je dosti komplikovaný a je zatížen mnoha chybami ze stran různých parametrů a koeficientů. V tomto případě je následné použití modelu, který diplomant vytvořil, směřováno do systémové simulace celého komplexního systému, což může být námětem na další diplomovou práci. Práci shledávám přínosnou v oblasti zmapování modelovacích technik pro akumulátory obecně a v konkrétní aplikaci v oblasti numerického modelování li-ion akumulátorů, jejichž vývoj je v ČR spjat s katedrou elektrotechnologie VUT. Nabízí tak další možnost pro testování designu baterií a procesů s nimi spojené. Diplomant pracoval v průběhu semestru kontinuálně a konzultace využíval v plném rozsahu. Jako vedoucí konstatuji, že zadání bylo splněno a až na drobné překlepy a některé kostrbaté výrazy, spjaté s překladem z AJ, shledávám práci přínosnou a doporučují ji k obhajobě se stupněm A

Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Bílek, Michal

Pan Novotný svoji diplomovou práci na téma Numerický model teplotního pole Li-Ion akumulátoru při vybíjení vypracoval v rozsahu 80 stran a rozdělil ji do 3 hlavních kapitol. V úvodu práce se student soustředí na základní teoretický popis Lithium iontového akumulátoru, kde je popis přes historii, výhody, nevýhody, chemické složení až po bezpečnost těchto akumulátorů. V další části pak na numerické modelování lithium iontových baterií a na závěr je pak popsána praktická část se zaměřením na možnosti modelování metodou MSMD v programu Ansys Fluent. Výsledky pak student porovnává s numerickým modelem. K práci nemám žádné větší připomínky, po grafické stránce je velice pěkně upravena. Úrovní prezentovaných výsledků je dle mého názoru velice zdařilá. V práci bych však uvítal větší pečlivost při citování. Například je citován pouze text, ale u obrázků citaci postrádám. V některých případech by pak bylo možné dané téma lépe formulovat. U obrázků výsledků bych pak jen doporučil, aby daný model byl vždy ve stejné poloze. Zadání bylo splněno, dle výše uvedeného doporučuji práci k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
93

Otázky

eVSKP id 103144