MORAVEC, J. Návrh podnikové aplikace pro podporu rozhodování s využitím VBA [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Dydowicz, Petr

Standardní aplikace jako součást bakalářské práce, celkem solidně řešena, práce jako taková je řešena systematicky, je komplexní bez zjevných obsahových či formálních nedostatků.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Štepník, Štefan

Práce řeší návrh a tvorbu aplikace, která se doplňkem stávajícího informačního systému firmy. Návrh, včetně popisu funkcionalit je celkem dobře popsán, jsou využity metody datového a funkčního modelování. Positivem práce, mimo jiné, je doplnění funkcionalit, které stávajícímu IS chybí, vlastní aplikací. Práce je bez zjevných obsahových nebo formálních chyb.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 101467