HYRŠOVÁ, T. Zhodnocení hospodaření vybrané obce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Lajtkepová, Eva

Velmi pěkná bakalářská práce. Velice vysoko lze především hodnotit užití jak (modifikované) finanční analýzy pro hodnocení hospodaření obce, tak především zcela originální užití SWOT analýzy. Studentka nejen představuje SWOT analýzu, kterou si obec nechala (externě) vypracovat, ale sama jednotlivé její části kriticky hodnotí, komentuje a navrhuje doplnit. Ze SWOT analýzy též vychází při formulování svých návrhů. Návrhová část je poněkud obecnější (zvláště část 4.3). Ale rozhodně je třeba ocenit návrh tvorby participativního rozpočtu - pro obec by opravdu mohl přinést do rozpočtového procesu jisté oživení a větší identifikaci občanů s děním v obci. Práci celkově považuji za zdařilou, s velmi inovativními a originálními nápady. Doporučuji ji k obhajobě a doporučuji klasifikovat stupněm velmi dobře ("B").

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Cíle bakalářské práce byly splněny: práce obsahuje jak analýzu a zhodnocení hospodaření, tak návrhovou část.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A Zvolený postup řešení je správný, použité metody jsou adektvátní práci podobného druhu.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B Interpretace výsledků je velmi dobrá, vyvozené závěry korektní.
Praktická využitelnost výsledků C Návrhová část je celkově poněkud obecná, nicméně nápad tvorby participativního rozpočtu je rozhodně zajímavý a jistě originální.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A Po formální stránce není k práci připomínek.
Práce s informačními zdroji, včetně citací A Seznam použitých zdrojů a literatury je poměrně bohatý, práce s nimi včetně citací je výborná.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Nečadová, Věra

Autorka bakalářské práce si vybrala oblast zajímavé a vždy aktuální problematiky a sice téma její závěrečné práce je Zhodnocení hospodaření vybrané obce. Cílem této práce je na základě důkladné analýzy a zhodnocení rozpočtového hospodaření vybrané obce navrhnout a posoudit taková dílčí opatření, která povedou ke zvýšení příjmů a optimalizaci výdajů. Bakalářská práce je rozdělena na část teoretickou, kde se autorka zaměřuje na základní pojmy, které s problematikou bakalářské práce bezprostřeně souvisejí a část praktickou a tato se věnuje vlastní analýze současného stavu, když zvlášť pozitivně hodnotím preciznost a pečlivost zpracované práce a velice přínosná a cenná je stať Vlastní návrhy řešení, kde autorka dokázala, že velice dobře umí teoretické znalosti získané studiem použít v praxi, kvalitně provést jejich důkladnou analýzu a vyvodit z této příslušné závěry.V bakalářské práci najedeme vlastní poznatky, návrhy a postřehy autorky, což hodnotím velice kladně. Autorka vlastním podrobným a pečlivým zpracováním dokázala a přesvědčila o tom, že je jí vlastní schopnost fundovaně interpretovat dosažené výsledky, které zjistila při zpracování tohoto tématu a zároveň z těchto vyvozovat příslušné závěry.Bakalářská práce je velmi dobře zpracována, jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují a možno konstatovat, že i jazykově je tato bakalářská práce velice zdařilá. Elaborát obsahuje řadu přehledně zpracovaných schémat, tabulek a grafů, které mají značnou vypovídací schopnost a dělají tuto bakalářskou práci názornější, přehlednější, zajímavější a atraktivnější.Protože tato bakalářská práce splňuje všechny požadavky, které jsou na tento typ závěrečných prací kladeny, doporučuji tuto k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 103039