VAŠÁKOVÁ, K. Analýza poškození rotoru ventilátoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Pantělejev, Libor

Předložená práce se zabývá případovou studií poškození rotoru ventilátoru z reálného provozu. Studentka ke zpracování tématu přistoupila zodpovědně, úspěšně zvládla nezbytné experimentální techniky potřebné pro úspěšné řešení dané problematiky, případně se aktivně zapojovala do experimentálních prací vyžadujících účast zkušeného operátora daných zařízení. Práce svým rozsahem značně přesahuje předepsané požadavky, je jak po formální tak věcné stránce zpracována velmi kvalitně, grafická úroveň je také na velmi dobré úrovni. Celkově práci hodnotím jednoznačně kladně a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Štěpánek, Roman

Předložená bakalářská práce Kristýny Vašákové na téma „Analýza poškození rotoru ventilátoru“ byla vypracována v celkovém rozsahu 55 stran a byla rozdělena do šesti kapitol. V prvních třech kapitolách autorka nastiňuje analyzovaný problém a věnuje se teoretickému popisu únavy materiálu a abrazivního a erozivního opotřebení společně s relativně obsáhlými příklady abrazivzdorných materiálů s důrazem na jejich svařitelnost. Tato část práce je po obsahové stránce na velmi dobré úrovni pouze s drobnými nedostatky v uspořádání třetí kapitoly. V následujících třech kapitolách autorka vytyčuje cíle práce, uvádí výsledky analýz a vyvozuje závěry. Provedená analýza je velmi komplexní (kombinuje metalografii, analýzu chemického složení, fraktografii i mechanické zkoušky) a výsledky jsou podány přehledně. Přes velmi omezené informace poskytnuté zadavatelem jsou diskuze a závěry napsány stručně a výstižně. Práce obsahuje pouze minimum faktických a pravopisných chyb, malé množství typografických chyb a splňuje veškeré požadavky kladené na závěrečné práce, proto ji doporučuji k obhajobě s celkovým hodnocením A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 100818