RONČÁK, J. Mikrostrukturní stabilita svarů provedených elektronovým svazkem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Jan, Vít

Bakalářská práce Jána Rončáka na téma heterogenních svarů ocelí s FCC a BCC matricí se zabývá principiálně důležitým problémem spojování ocelí s výrazně rozdílným legováním, které má za následek stabilizaci rozdílných základních mřížek železa. Výsledkem tak bývají svary , kde svarový kov má tendenci tvořit nevhodné intermediární fáze často oslabující mechanickou pevnost svaru. Pro práci byly vybrány dvě kombinace Hadfieldovy ocele a chromové feritické korozivzdorné ocele a nelegované ušlechtilé uhlíkové ocele. Experimentální svary byly provedeny elektronovým svazkem a byly tak získány poměrně malé oblasti svarového kovu, což komplikovalo jejich studium. K analýze svarů bylo použito klasické metalografie, měření mikrotvrdosti a analýzy chemického složení EDS. Pan Rončák přistupoval k řešení zadaného tématu velmi zodpovědně a jasným cílem dopracovat se užitečných výsledků. Při přípravě vzorků se ukázalo jako velmi problematické zviditelnění mikrostruktury což se nakonec podařilo po několika pokusech vyřešit. Podobně výskyt vad v připravených svarech a oblastí se zvýšenu tvrdostí je úspěšně diskutován. Pro kompletní zpracování studovaných spojů by bylo dobré provést ještě EBSD fázovou analýzu a doplnit DSC měření analýzou měřených vzorků. Na tyto kroky nebyl v rámci přípravy bakalářské práce čas, nicméně po jeich doplnění se z předkládané práce stane materiál se zřejmým publikačním potenciálem. Práci doporučuji k obhajobě s výborným hodnocením.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Vlastní přínos a originalita A
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Práce s literaturou včetně citací A
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
A

Posudek oponenta

Havlík, Petr

Bakalářská práce na téma „Mikrostrukturní stabilita svarů provedených elektronovým svazkem“ je vypracována v rozsahu 46 stran. Teoretická část práce je rozdělena do tří kapitol. V první kapitole autor popisuje nejpoužívanější metody tavného svařování, princip uvedených metod a výhody jejich použití. V druhé kapitole jsou stručně popsány použité materiály a jejich svařitelnost. Třetí kapitola popisuje experimentální metody použité v bakalářské práci. Do této kapitoly mohl autor zařadit také stručnou charakteristiku DSC analýzy. V experimentální části je popsáno použité zařízení pro svařování elektronovým svazkem, po které se autor vrací k popisu použitých zkušebních postupů. Ve zbylé části autor systematicky popisuje a diskutuje získané výsledky. Vzhledem k více než dostačujícímu rozsahu experimentálních prací, mohl být kladen větší důraz na interpretaci získaných výsledků než na obecný popis provedených experimentů. Pro sepsání bakalářské práce bylo použito 24 zdrojů. Práce obsahuje několik pravopisných chyb a překlepů. Větším nedostatkem je neuvedení většiny použitých obrázků v textu, což zhoršuje orientaci především v experimentální části práce. Přes zmíněné nedostatky lze celkově bakalářskou práci hodnotit kladně, a to především z hlediska množství provedených experimentů. Cíle bakalářské práce tak byly splněny v celém rozsahu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Vlastní přínos a originalita B
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Práce s literaturou včetně citací A
B

eVSKP id 100948