HORŇÁK, K. Tvorba investičního portfolia [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Ptáček, Roman

V Metodice práce není uveden postup uplatněný v analytické a návrhové části, tj. že na základě hospodářských výsledků emitentů v období 2007 - 2011 a vnitřních hodnot jejich akcií budou navržena portfolia na období 2012 - 2017. Poté budou vyhodnoceny výkonnosti těchto portfolií (výnosnost, Treynor ratio). Není příliš jasné, jak velkou roli při hodnocení emitentů, resp. jejich akcií hrají jejich hospodářské výsledky, které jsou v práci hodnoceny jen velmi stručně. V práci je pro výpočet vnitřních hodnot akcií použit dividendový diskontní model. Uveďte a popište i některé další modely pro výpočet vnitřní hodnoty akcie. Pro hodnocení výkonnosti jednotlivých portfolií byl použit Treynor ratio, který využívá mj. i tzv Beta koeficientu. Co Beta koeficient vyjadřuje?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Hlavica, Jaroslav

Cílem bakalářské práce bylo sestavení investičního portfolia na základě analýzy výsledku hospodaření emitentů. Autor vhodně vytvořil tři typy investičních portfolií dle averze k riziku jednotlivých investorů. Líbí se mi, jakým způsobem vybral podíly jednotlivých akcií zařazených v jednotlivých portfoliích, kdy vychází z doporučení investičního velikána Philipa C. Fishera. Na druhou stranu tato informace chybí v prezentaci řešení při sestavování jednotlivých portfolií.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 99613