KOLNÍKOVÁ, E. Historie výroby slitin železa na Českomoravské vysočině [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Šenberger, Jaroslav

Bakalářská práce Elišky Kolníkové zpracovává velmi podrobně historii železářství na Česko-moravské vysočině od konce starověku až do 19. století včetně. Práce přináší mnoho zajímavých informací. Zabývá se všemi významnými železářskými lokalitami na Česko-moravské vysočině a je z hlediska jednotlivých železářských lokalit podrobná. Zvlášť je zpracována historie hamrů s redukčními výhněmi, vysokých pecí a hamrů s oxidačními výhněmi. Jednotlivé lokality jsou uvedeny na vložených mapkách, což zlepšuje orientaci čtenáře. Práce čerpá z více než 20 literárních zdrojů a může být použita k orientaci pro zájemce, který se historií železářství v uvedené lokalitě začíná zajímat. Práce je doplněna fyzikálně chemickými základy redukčních a oxidačních pochodů, tak, že i zájemce bez vzdělání v oblasti metalurgie může pochopit, jak a z jakých surovin se železo v minulých 400 letech vyrábělo. Práce je logicky uspořádaná, má dobrou grafickou úpravu. Studentka pracovala na tématu zcela samostatně, některé otázky konzultovala se školitelem. Práci doporučuji k obhajobě před komisí pro bakalářské práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kaňa, Václav

Cílem předložené bakalářské práce bylo popsat vývoj železářských technologií používaných v regionu Českomoravské vysočiny a vytvořit přehled hamrů a hutí v této oblasti v období 14.–19. století. Práce je zpracována pečlivě a je přehledně a logicky rozčleněna do jednotlivých kapitol. O pečlivém přístupu autorky svědčí i použití celkem 30-ti literárních zdrojů, což u bakalářské práce nebývá časté. Co se týká chyb, práce obsahuje pouze několik menších formálních chyb, a to: - na str. 9 je napsáno, že „probíhá redukce nepřímá, tj. redukce oxidem uhličitým“ správně však má být oxidem uhelnatým. - na str. 11 je uvedeno: „Při přímé výrobě železa z rud se teplota tavení pohybuje mezi 700 - 1200°C“. Výraz teplota tavení je zde ovšem nevhodný, protože při těchto teplotách nedochází k tavení železa, tím spíš, že při přímé výrobě vzniká železo s nízkým obsahem uhlíku a tedy s vysokou teplotou tavení. Tyto chyby či občasné drobné překlepy kvalitu práce nijak výrazně nesnižují. Stanovených cílů bylo dosaženo, a proto tuto bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 49853