KONZAL, J. Laboratorní vysokofrekvenční generátor [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Šebesta, Jiří

Bakalářská práce byla zaměřena na návrh a realizaci laboratorního vysokofrekvenčního generátoru. Cílem bylo využít moderní součástkové základny a řešení základního generátoru s vhodným uživatelským rozhraním. Student problematiku tématu příliš často nekonzultoval a výsledné řešení není zcela dotaženo, chybí oživení vf. části. Přesto lze obvodový návrh generátoru považovat s drobnými úpavami za použitelný. Boužel se nepodařilo všechny části generátoru oživit, neboť nebyly dodány všechny komponenty. Zde se projevila nezkušenost studenta, protože v návrhu uvažoval obtížně dostupné prvky s dlouhou dobou naskladnění u prodejců. Student navrhl komplexní zapojení včetně procesorového řízení s uživatelským rozhraním a mechanickým řešením. Některé části systému jsou oživeny. Textová část práce je poměrně slušně zpracovaná a prezentuje ucelený návrh generátoru s logickým postupem. Po formální stránce však práce obsahuje gramatické chyby a překlepy, v textu je pomálu citací, grafy nejsou řádně popsány, řada obrázků je v nízké kvalitě. Přesto student odvedl kus práce a prezentovaná je obhajitelná.

Navrhovaná známka
D
Body
65

Posudek oponenta

Záplata, Filip

Bakalářská práce se zabývá návrhem vysokofrkvenčního generátoru pro účely laboratorních měření. V úvodu autor zmiňuje existenci přímé a nepřímé frekvenční syntézy a hlouběji rozebírá systém nepřímé syntézy pomocí fázového závěsu, jenž je v práci použit. Druhá, o mnoho rozsáhlejší, část se zabývá již konkrétním návrhem generátoru a programovým vybavením přístroje. Tato část je dobře zpracovaná, popis je logicky ucelený a srozumitelný. Zadání sice upřednostňuje využití moderních prvků, autor ovšem v návrhu nezohlednil jejich dostupnost, a proto zařízení nebylo doposud kompletně realizováno. Vysokofrekvenční část generátoru tak nemohla být proměřena a není tedy možné celkové hodnocení funkčnosti zařízení. V seznamu referencí postrádám větší množství zdrojů zabývajících se právě široce přeladitelnými generátory. Po formální stránce práce obsahuje menší množství gramatických chyb a překlepů, některé obrázky nejsou v dostatečné kvalitě a grafy nejsou dostatečně popsány, chybí legendy. Informace v textu nejsou prakticky vůbec citovány. Práci doporučuji k obhajobě s hodnocením 58 bodů.

Navrhovaná známka
E
Body
58

Otázky

eVSKP id 103093