HUB, M. Koaxiální sondy pro měření permitivity materiálů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Láčík, Jaroslav

Cílem bakalářské práce byl návrh koaxiálních sond pro UHF pásmo pro měření permitivity materiálů. Výsledkem práce jsou dvě sondy. Bohužel, u sondy A2 se nepodařilo dosáhnout uspokojivé shody mezi simulovanými a naměřenými daty. Vlastní text práce obsahuje několik věcných a formálních chyb. Diskuze k parametrickým analýzám a k dosaženým výsledkům měly být udělány podrobněji. Domnívám se, že při systematické a pravidelné práci studenta mohlo být dosaženo podstatně lepších výsledků než, které práce nabízí. I přes uvedené výtky považuji zadání práce za splněné v jeho základní podstatě.

Navrhovaná známka
E
Body
52

Posudek oponenta

Urbanec, Tomáš

Student si vybral téma měření permitivity materálů pomocí koaxiální sondy s otevřeným koncem. V úvodu práce shrnuje teorii, metody výpočtu, které hodnotí, avšak mnohdy s nedostatečným popisem, odkazuje na neuvedené vztahy, případně nepopisuje všechny členy ve vztazích uvedené. Dalším nedostatkem je například odkaz na neexistující obr.1 a většina textu působí dojmem automatického překladu, bez jazykových korekcí a odborné terminologie. V dalším textu popsal návrh průměrů vedení sond tak, aby splnily podmínky návrhu impedance 50Ohm a jednovidovost sondy. Následně vytvořil model sondy v CST Microwave studio. Zde není vidět, jestli je model umístěn ve volném prostoru, kolik je okolo modelu volného místa, ani nastavení okrajových podmínek oblasti. Dalších 18 stran textu obsahuje grafy reálné a imaginární složky činitele odrazu v závislosti na frekvenci, pro měřené materiály s různým er, tloušťkou a zakončením vodivou deskou, či bez. Grafy jsou krátce komentovány, zda z nich vyplývá větší, či menší citlivost sondy na měření permitivity, či zda je vhodnější tlustší/ tenčí vzorek, případně vodivá deska. Dané hodnocení je prováděno pouze subjektivně, žádné kritérium není uvedeno, vypočteno. U žádné ze simulací není uveden výchozí stav sondy bez vzorku, který by umožňoval provést srovnání s referenční hodnotou činitele odrazu. Samotná metoda určení permitivity z naměřených dat není v práci uvedena a vliv jednotlivých parametrů při simulaci na požadovaný výsledek (přesnost) tak je přinejmenším diskutabilní. Dále je v práci popsán postup výroby dvou vybraných velikostí koaxiálních sond. Výpočet rozměrů pro jedinou sondu, která byla vyráběna, zde není uveden. V textu je pouze zmíněn potřebný úhel přechodu mezi dvěmi průměry koaxiálního vedení. Práce končí dvěmi měřeními realizovanými sondami. Výsledky měření jsou hodnoceny pouze pohledem na graf, zda je průběh podobný se simulací, vyhodnocení citlivosti metody např. změnou relativní permitivity v simulaci se student nepokusil.

Navrhovaná známka
E
Body
50

Otázky

eVSKP id 102261