JURÁŇ, R. Měření zpětného rázu při výstřelu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Frýza, Tomáš

Posudek vypracoval odborný vedoucí práce Ing. Vladimír Hubík, Ph.D. z firmy SAAB Czech s.r.o. Předložená bakalářská práce Radovana Juráně se zabývá návrhem a vlastní konstrukcí zařízení pro vyhodnocení zpětného rázu po výstřelu zbraně. Navržené zařízení je nasazeno při zkouškách prototypů zbraní ve společnosti SAAB Czech s.r.o. Práce je přehledně členěna do logicky navazujících kapitol. Student se nejprve věnuje teoretickému rozboru, ve kterém jsou shrnuty požadavky. Zbylá část práce se zabývá vlastním řešením konstrukce. Velmi oceňuji samostatný a odborný přístup studenta během řešení práce. Radovan Juráň prokázal velmi dobrou orientaci v návrhu schéma, desky plošných spojů, čtení technické dokumentace a v programování kódu mikroprocesoru a PC aplikace. Celkové řešení práce je značně komplexní a pokrývá veškeré oblasti návrhu, včetně realizace ovládacího SW pro Windows. Předložená bakalářská práce splňuje zadání, proto ji doporučuji k obhajobě. Student se nedostal ke kompletnímu testování zařízení na zbraních ve spol. SAAB Czech s.r.o. Z tohoto důvodu došlo k mírnému snížení celkového počtu bodů. Po prezentaci a zodpovězení případných doplňujících otázek navrhuji udělit známku výborně – A s celkovým počtem 98 bodů.

Navrhovaná známka
A
Body
98

Posudek oponenta

Prokeš, Aleš

Práce je psána přehledně a srozumitelně. Má logické členění. Po formální stránce ji lze však vytknout řadu nedostatků. Práce obsahuje obsáhlý výčet literatury. Ne všechny zdroje jsou v textu citovány ([5], [16], [19], …). Naopak reference i uvedení publikace SŠ COPT chybí (str. 3). Citace by měly být uvedeny ve větě, která na ně odkazuje (ne za ní). Rovněž zde chybí odkazy na většinu obrázků a popisy toho, co znázorňují (není např. zřejmé, co vyjadřují čísla na obr. 29, 31, 47 nebo 48). Není jasné uvedení obr. 30, který zřejmě ukazuje příklad využívající zcela nesouvisejících dat. V tabulce 1 jsou smíchány české a anglické pojmy (např. Vzdálenost, Robustness). Některé obrázky mají velmi odlišné rozlišení (velikost) (např. obr. 19 a obr. 20). Popis navrženého zapojení i vyvinutého SW v textu jsou povrchní. Není například uvedeno k čemu slouží konektor J1 na obr. 16 a 17, zda a případně jak bylo použito přerušení akcelerometru, co indikují diody LED 3 a 4, atd. Mnohem závažnější jsou však faktické nedostatky práce. Není zřejmé, co je míněno pojmem „zpětný ráz“, zda se jedná o rychlost rázu viz str. 3, nebo jeho energii viz str. 4, a jak je vyhodnocován (viz otázka). Chybí uvedení způsobu měření zrychlení a počtu měření za jednotku času, které jsou zřejmě pro vyhodnocení rázu důležité. Na druhé straně je nutné ocenit realizační schopnosti studenta (jak hardwarové, tak i softwarové), velmi kvalitní provedení přípravku a ověření jeho komunikace s PC a mobilním telefonem.

Navrhovaná známka
C
Body
75

Otázky

eVSKP id 102267