BORKOVEC, O. Zkapalněný zemní plyn [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Pospíšil, Jiří

Student v průběhu zpracování práce pracoval samostatně. Prokázal dobrou orientaci v řešené problematice. Student samostatně vyhledával a vyhodnocoval literární zdroje, samostatně a kreativně hledal postup řešení. Práce prokazuje aktivní užití znalostí získaných v průběhu studia a odpovídá požadavkům na závěrečnou práci. Cíle konkretizované v zadání práce byly splněny.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Milčák, Pavel

Předložená diplomová práce se zabývá návrhem systému zkapalňování zemního plynu. V úvodu je zpracována rozsáhlá rešeše techlologií LNG, na kterou navazuje vlastní výpočtový návrh systému zkapalňování zemního plynu. Diplomová práce je zpracována na velmi dobré úrovni, avšak ne vždy byly dodrženy správné předpoklady a zvyklosti u výpočtů. Rovněž rešeršní část je zpracována z malého množství zdrojů. Celkově však diplomant prokázal dobrou orientaci v dané problematice, proto předloženou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou velmi dobře/B

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 101034