TANNERT, J. Snížení energetické náročnosti výrobního areálu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Pospíšil, Jiří

Student v průběhu zpracování práce pracoval samostatně. Prokázal dobrou orientaci v řešené problematice. Student samostatně vyhledával a vyhodnocoval literární zdroje, samostatně a kreativně hledal postup řešení. Práce prokazuje aktivní užití znalostí získaných v průběhu studia a odpovídá požadavkům na závěrečnou práci. Cíle konkretizované v zadání práce byly splněny.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Lisý, Martin

Předložená diplomová práce je zaměřena na snížení energetické náročnosti výrobního areálu firmy fisher Vyškov s.r.o a lze konstatovat, že splnila zadání v celém rozsahu. Práce shrnuje současný stav a dále navrhuje alternativní řešení dodávek tepla, chladu, stlačeného vzduchu a osvětlení. Práce práce je rozsáhlá, neobsahuje zásadní nedostatky a chyby. Po jazykové a pravopisné stránce je práce na odpovídající úrovni. Po formální stránce lze práci vytknout menší přehlednost, kdy nejsou v některých částech práce (např. při výpočtu úspor na straně 69 nebo 106) při výpočtech uváděny vzorce a výpočty, ale pouze výsledné výsledky v textu. Dále pak při stanovení tepelných ztrát a potřeb tepla není zřejmé, jak byly tyto hodnoty stanoveny. Nicméně celkově práce přináší celou řadu kvalitních závěrů a doporučení pro zadavatele. Po získání praktických zkušeností může být student kvalitním odborníkem pro energetickou praxi. Předloženou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou výborně/A

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 101028