JUDAS, J. Únavové charakteristiky kompozitů s kovovu matricí (MMC) [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Zapletal, Josef

Studen Jakub Judas splnil zadání v rešeršní části kde se zaměřil na popis hořčíku a jeho slitin, na způsoby výroby zpevňujících vláken, přípravy kompozitu s kovou matricí na bázi slitin Mg a vliv zpevňujících složek na mechanickou a případně únavovou odezvu kompozitů. Z hlediska relativně malého množství vědeckých prací zabývajících se popisem nízkocyklové únavy kompozitů s kovovou matricí (MMC) je proces únavy popsán pomocí obecných principů s konvenčně pojatým rozdělením a stádii. V experimentální části jsou jasně formulované experimentální metody studovaného hybridního kompozitu s následnou analýzou výsledků metalografických, mechanických a únavových zkoušek. Práce s literárními zdroji, celková úprava práce, diskuze výsledků a formulace závěrů je na velmi dobré úrovni.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Věchet, Stanislav

Předkládaná bakalářská práce se zabývá chováním hybridního kompozitu s hořčíkovou matricí QE22 v podmínkách nízkocyklové únavy. Téma práce je možno označit za velmi aktuální, neboť podle literárních údajů je 80 až 90 % všech lomů součástí a konstrukcí zapříčiněno únavovým lomem. Úvodní část posuzované práce je literární studie zpracovaná v rozsahu 25 stran textu na základě studia většího počtu našich i zahraničních literárních pramenů. Zde jsou nejprve (kap. 2) uvedeny vlastnosti hořčíku a jeho slitin, včetně slitiny QE v souvislosti s chemickým složením a výrobními postupy. V další části (kap. 3) je pozornost věnována kompozitním materiálům s hořčíkovou matricí. Těžištěm literární studie je kapitola 4, která je zaměřena na únavové porušování konstrukčních materiálů. Zde jsou popsána jednotlivá stádia únavového procesu, dále je definována cyklická deformační křivka a křivky životnosti. V experimentální části je popsán použitý zkušební materiál, zkušební technika a způsob hodnocení, včetně matematického zpracování naměřených údajů. Dosažené výsledky považuji za největší přínos předkládané práce, neboť jsou využitelné i pro konstrukční praxi. V závěrečné části jsou pak uvedeny nejdůležitější závěry. Práce je zpracována přehledně. Také grafy, obrázky a snímky přispívají k dobré úrovni práce. V práci jsou nicméně některé nedostatky, např. exponent ve vztahu 4.2 na str. 21, překlep u autora známé analýzy - Hollomon nikoli Holloman. Autor také není důsledný v označování základních mechanických charakteristik, neboť používá symboly jak podle naší normy, tak i z anglické literatury. Tato opomenutí však nikterak nesnižují kvalitu práce. Na závěr je možno konstatovat, že autor je schopen samostatně řešit a zpracovat odborný problém a dále, že úroveň předkládané práce odpovídán požadavkům kladeným na bakalářské práce. Proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 101420