KÖNIG, P. Realizace laboratorní úlohy se systémem ZigBee [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Miloš, Jiří

Student Petr König vypracoval bakalářskou práci na téma Realizace laboratorní úlohy se systémem ZigBee v celkovém rozsahu 39 stran včetně příloh. Zadání práce bylo formálně splněno, student vytvořil laboratorní úlohu demonstrující vlastnosti systému ZigBee včetně vzorového protokolu. Student se z počátku pokoušel pracovat výhradně s vývojovými kity ZigBee od firem Jennic a Atmel, nakonec však zvolil kombinaci použití těchto kitů s využitím dostupných přístrojů pro generování a analýzu signálu ZigBee. Demonstroval základní vlastnosti ZigBee vč. zachytávání ZigBee paketů na rádiovém rozhraní. Formální kvalita práce je na průměrné úrovni, mísí se zde české a anglické obrázky, nějaký zásadní typografický nedostatek jsem však nenalezl. Rešerše vlastností fyzické vrstvy ZigBee a popis vlastní praktické činnosti je také na průměrné úrovni. Intenzita studentovy aktivity byla průměrná až podprůměrná, mírně se zvýšila před odevzdáním práce. Konzultací využíval při praktické realizaci minimálně. Vzhledem k tomu, že student Petr König měl na rozmyšlení struktury a ujasnění náplně laboratorní úlohy (nebo úloh) nadstandardní množství času jsem jako vedoucí práce očekával kvalitnější výstupy a demonstraci systému ZigBee.

Navrhovaná známka
E
Body
52

Posudek oponenta

Hrabina, Martin

Cieľom práce bolo vytvorenie laboratórnej úlohy demonštrujúcej použitie ZigBee. Práca je pomerne krátka (39 strán vrátane formálnych náležitostí), prvá časť obsahuje popis systému ZigBee a použitých modulov, druhá časť pozostáva zo samotnej laboratórnej úlohy a vzorového protokolu. Laboratórna úloha dostatočne predstavuje systém ZigBee, ale samotná práca študenta spočívala najmä v naštudovaní problematiky, preskúmaní dostupných možností a ich použití. V práci som si nevšimol vlastnú tvorbu študenta v oblasti softwaru alebo hardwaru. Používa iba programy k vývojovým kitom poskytované výrobcami. V práci sa nachádza niekoľko formálnych chýb (napr. strana 11 a 38, Chyba! Nenalezen zdroj odkazů).

Navrhovaná známka
E
Body
58

Otázky

eVSKP id 102196