STUPKA, R. Marketingová strategie produktu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Schüller, David

Cíl práce byl naplněn. Navrhovaná opatření v rámci marketingové strategie jsou v souladu s navrhovaným cílem a jsou logicky strukturována dle teoretického rámce. Autor použil adekvátní metody pro sběr a analýzu dat. Autor logicky interpretuje závěry z provedených analýz a vlastního průzkumu. Navrhovaná řešení v rámci marketingové strategie jsou konkrétně definována a obsahují finanční a časový rámec, což umožňuje snadnou implementaci do praxe. Formální náležitosti a použitá terminologie je na velmi dobré úrovni. Práce s citačními zdroji je na velmi dobré úrovni. Otázka: Jaká rizika jsou spojena s implementací navrhované strategie?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Opravilová, Jitka

K předložené práci nemám zásadních připomínek. Domnívám se, že práce má logickou výstavbu, která vedla k naplnění zadaného cíle práce. Autor prokázal odbornou erudici v oblasti marketingu, logicky navrhl marketingovou strategii produktu a oceňuji také skutečnost, že při zpracování práce vycházel z vlastní praxe v daném oboru. Autor v práci prokázal schopnost teoreticky pracovat s odbornou literaturou a aktuálními zdroji dat, a současně také schopnost praktické aplikace poznatků, které budou dále využity v rámci zavedení nového produktu v Klubu sportovního tance QUICK Olomouc. Formální úroveň této práce je velmi dobrá a odráží pečlivý a svědomitý přístup autora a splňuje všechny požadavky kladené na bakalářské práce, proto ji navrhuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 101631