PÁLENÍKOVÁ FIALOVÁ, K. Tvorba vzdělávacího projektu financovaného ze strukturálních fondů EU [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Juřica, Pavel

Velmi kladně hodnotím komunikaci se studentkou během zpracování práce. Musím vyzdvihnout samostatnost a zároveň schopnost odhanout správný okamžik, když byla potřeba vhodnost dalšího postupu konzultovat. Závěrečná bakalářská práce je zpracována po obsahové i formální stránce zcela nadstandardním způsobem a proto navrhuji nejvyšší možné hodnocení. Práci doporučuji k obhajobě. Otázka k obhajobě: Vysvětlete rozdíl mezi podmy investor a sponzor z organizační struktury projektu?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Schönová, Vanda

Předložená bakalářská práce odpovídá danému zadání. Cílem této práce bylo vytvoření reálné projektové žádosti, což bylo splněno. Nicméně autorka mohla danou projektovou žádost přiložit k závěru jako přílohu pro úplnost celé předkládané práce. Zvolený metodický postup je považován za přiměřený. Práce s odbornou literaturou je na velmi dobré úrovni, autorka však mohla vycházet z většího množství zahraničních zdrojů pro účely větší rozmanitosti teoretického základu (v seznamu literatury jsou uvedeny 2 zahraniční odborné publikace). Obsah teoretické práce i praktické části je však plně souladu. Práce je strukturována dobře, poněkud chaotická se jeví pouze kapitola 3.2.2 Operační programy pro vzdělávací projekty, zmatečně je zde zahrnut dohromady přehled operačních programů v jednotlivých programových obdobích, spolu s realizovanými projekty RHK Brno a dále pak změny v monitorování a podávání elektronických žádostí. Velmi kladně a proaktivně potom hodnotím přístup k hodnocení rizik, tedy kvantitativní a kvalitativní analýzu provedenou autorkou, které jsou součástí příloh k práci. Formálně je práce zpracována dobře a srozumitelně, gramatické chyby obsahuje pouze v minimálním množství.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 102476