ŠTOLOVÁ, K. Srovnání zdanění fyzických osob v České republice a v Lucembursku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Kopřiva, Jan

1) Jaký je Váš názor na progresivní daň v Lucembursku? 2) Jaký je Váš názor na možnost zavedení progresivní daně u FO v ČR?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Šlegrová, Alena

Předložená bakalářská práce se zabývá porovnáním zdanění fyzických osob v České republice a v Lucembursku, a to na vzorových příkladech. Téma práce je vhodné pro bakalářskou práci v oboru Účetnictví a daně, jehož je autorka studentkou, protože obsahuje příklady a analýzu. Při přípravě této práce autorka pracovala s originálem lucemburského zákona, protože neexistuje žádnýoficiální český překlad zákona.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 99672