POPOVYČOVÁ, A. Komunikační mix vybrané oděvní společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Mráček, Pavel

Vzhledem k volbě analyzované společnosti si autorka zvolila poměrně těžké téma. Od samotného počátku pak autorka jevila značný zájem o problematiku bakalářské práce. V práci pak prokazuje schopnost aplikovat získané teoretické znalosti v analytické i návrhové části. V analytické části bylo vhodné podrobněji rozebrat marketingově komunikační aktivity jednotlivých konkurentů a tyto následně porovnat. přes výbornou propracovanost stávající marketingové komunikace analyzované společnosti dovedla autorka najít mezery a těchto následně využít ve svých návrzích. Návrhy se pak dají vnímat jako smysluplné a pro společnost mohou být inspirací pro následnou realizaci. Otázky k obhajobě: - Který z konkurentů má podle Vás nejlépe propracovanou marketingovou komunikaci? - Co si myslíte o názoru, že by bylo vhodné zjednodušit odkaz na český internetový obchod pro realizaci návrhu 4.1.1 POS materiály? Jak by podle Vás mohl vypadat?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Autorka zvolila správný postup a využila adekvátních metod. Zajímavým a vhodným doplněním analýz je pak využití mystery shoppingu.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C Autorka v práci prokazuje schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry.
Praktická využitelnost výsledků C Výstupy práce jsou standardně využitelné. Vzhledem k propracovanosti marketingově komunikačních nástrojů analyzované společnosti měla autorka poměrně stíženou situaci přinést něco nového. S tímto si však dokázala poradit a výsledky práce lze považovat za přínosné. V případě hlubšího propracování analýzy konkurence by se pak přínos ještě více navýšil.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C Práce je logicky uspořádaná. Autorka využívá správné terminologie na dobré jazykové úrovni. Do návrhové části pak bylo vhodné včlenit jasné vyjádření možné návratnosti investice. V obsahu práce je pak ve struktuře u odkazu na kapitolu 4.1.2 Věrnostní program zapomenuta autorčina poznámka "(rozepsat)". V samotné kapitole je to pak uvedeno již správně.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B V práci je využito velkého množství adekvátních informačních zdrojů. Tyto jsou pak vhodně citovány.
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Plšek, Jaroslav

Hlavním cílem bakalářské práce je, na základě zpracované analýzy marketingového výzkumu provedeného pomocí metody Mystery Shopping, předložení návrhu na zlepšení komunikačního mixu dané společnosti. Takto zformulovaný cíl je obtížně dosažitelný, autorka bakalářské práce ale poté specifikuje hlavní cíl, který je již formulován akceptovatelněji.Teoretická část bakalářské práce vychází z adekvátních odborných zdrojů a neobsahuje faktické chyby.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 103080