BALIAK, J. Studie průběhu zakázky vybraným podnikem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Jurová, Marie

Práce je sestavena pro řízení průběhu zakázky podnikem na základě procesního řízení. Zaměřuje se na průběh technologických operací z pohledu zabezpečení výkonů na základě rozšíření počtu pracovníků. Tento návrh měl být podložen i sledováním výkonů stávajících pracovníků ke splnění výrobních úkolů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Cíle jsou tvořeny jednak hlavník cílem a jednak dílčími cíli. Obě skupiny cílů jsou splněny s využitím procesního řízení a návrhu nových profesí k realizaci rozvoje podnikání.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C Zvolil tradiční postup řešení - od teoretických zhodnocení metod pro řešení přešel k analytickým metodám a na tomto základu sestavil návrh řešení pro nové odborné pozice či jejich posílení.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C výsledky se zabývají návrhy rozšířením počtu pracovníků. Nezabýval se výkonem stávajících pracovníků a navýšením produktivity práce na jednotlivých technologických operacích.
Praktická využitelnost výsledků C I když navržené řešení může být základ pro rozhodování TOP managementu pro zkrácení času dodávek pro zákazníky, tak je nutno také vyjádřit výkonnost u operátorů a navýšení produktivity práce na těchto pracovištích.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C Uspořádání práce odpovídá požadavkům kladeným na závěrečné práce, ale grafická část zpracování [tabulky] měla být doplněna také jednotkami pro uvedené položky - viz str. 53 a další..
Práce s informačními zdroji, včetně citací B Práce byla sestavena na základě studia 25 odborných literárních zdrojů. Současně byly také použity informace a data z podniku. Práce ctí pravidla citací.
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Tesař, Rostislav

Autor se věnuje průběhu zakázky ve vybraném podniku (90 zam. ) a zkvalitnění provedení zakázky. Po provedených analýzách průběhu konkrétní zakázky ve 13 krocích definuje silné a slabé stránky , se kterými pracuje jako s informacemi pro zlepšení procesu. Není jasné použití SLEPT analýzy pro řešenou tématiku. Navrhuje 3 návrhy na zlepšení které potom vyhodnocuje. Přijímání nových zaměstnanců je jen logický krok . Cíl práce byl splněn.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 102628