SOLAROVÁ, A. Hodnocení finanční situace vybrané obchodní korporace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Folprechtová, Lucie

Studentka zpracovala bakalářskou práci i přes komplikace s výměnou společnosti na poslední chvíli. První společnost po delší spolupráci nedovolila použít své údaje - zřejmě z důvodu ukončení činnosti a nepříznivé situace. Společnost, jejíž finanční situaci nakonec studentka hodnotila, není také zrovna v dobré finanční pozici. Proto ani navrhování možností zlepšení není jednoduché. Studentka tedy navrhla více možností jak zlepšit jednotlivé ukazatele, ale sama je si vědoma, že pro společnost je základní podmínkou dostat výnosy nad úroveň nákladů, tedy začít dosahovat zisku. Návrhy jsou zřejmě proto obecné a byly by rozpracovány ty, které by se společnost rozhodla realizovat.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň D
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Ing.Petra Šálková

Práce je zpracována komplexně, ovšem vyhotovení některých analýz je nedostatečné. Odborná jazyková úroveň je na nízká. Závěry jsou velmi obecné a těžko aplikovatelné, respektive si nemyslím, že by firmě výrazněji pomohly. Avšak dané společnosti není snadné formulovat doporučení, které by zcela řešily její velmi špatnou situaci.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Praktická využitelnost výsledků D
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji D
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 103660