HOFMAN, O. Daň z příjmů právnických osob a analýza daňových a nedaňových nákladů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Brychta, Karel

Cílem bakalářské práce bylo popsat a zhodnotit současný stav v podnikatelském subjektu ve vztahu k vybraným kategoriím nákladů a navrhnout kroky a opatření vedoucí k daňové optimalizaci. Práce v úhrnu splňuje požadavky kladené na tento typ závěrečných prací. Některé nedostatky však snižují její kvalitu jako celku. Text je místy neprovázaný; student užívá "zkratkovité" věty. Literární rešerše je na některých místech nedostatečná. V textu bakalářské práce chybí odkazy na tabulky a grafy. V textu práce se vyskytují překlepy a gramatické chyby. Student místy užívá nepřesné terminologické formulace ("směrnice Ministerstva práce a sociálních věcí"). Některé tabulky by si zasloužily komentáře (viz např. Tab. 14, str. 55). V bakalářské práci chybí rozpracování a zhodnocení některých návrhů (viz např. kap. 4.5 na str. 56). Autorem uváděné vzorce (viz str. 33) by měly obsahovat specifikaci koeficientů. Otázky k obhajobě: 1. Vysvětlete obsah tabulky 6 na str. 35. 2. Uvádíte, že položkou snižující základ daně je uhrazené pojistné na důchodové spoření. Uvedené vysvětlete, resp. zkorigujte. 3. Jaký je minimální limit pro uplatnění daru? Je Vámi uváděná minimální částka správná?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod D
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků D
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň D
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Kocourková, Jana

Autor předložil práci, která po formální stránce splňuje požadavky na bakalářské práce kladené. Práce se zdá být bez gramatických chyb a překlepů, obsahuje všechny potřebné náležitosti. Po stránce metodické je práce vyhovující, struktura práce je logická a přehledná. Práce sleduje cíle, které jí byly kladeny.Autor splnil zadání vyčerpávajícím způsobem, dostatečně se věnoval tématu z daně příjmů právnických osob, informoval o vývoji této daně a o změnách zákona v posledních letech. Podrobně rozebral jednotlivé druhy nákladů, které se nejčastěji vyskytují v praxi. Práci považuji za velmi zdařilou, za důležité považuji, že práce je dostatečně odborná, ale zároveň srozumitelná pro laickou veřejnost.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 103286