MATĚJKA, V. Nízkofrekvenční výkonové zesilovače [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Patočka, Miroslav

Student se v bakalářské práci zabýval problematikou kvalitních výkonových nízkofrekvenčních zesilovačů do výkonu přibližně 100W. V rámci práce byl obvodově navržen, konstrukčně navržen a realizován zesilovač s koncovým stupněm osazeným jednak bipolárními, jednak unipolárními tranzistory. U obou variant byla ověřena jejich základní funkčnost, jejich přednosti a nedostatky. Varianta s bipolárním koncovým stupněm se ukázala jako lepší, proto byla podrobně experimentálně ověřena. V rámci prací se nepodařilo realizovat a ověřit obvody proudového omezení. Je pravdou, že postup experimentů byl objektivně brzděn i tím, že z finančních i organizačních důvodů nebylo možno vyzkoušet větší množství různých typů výkonových tranzistorů. Závěrem lze konstatovat, že všechny body zadání byly splněny.

Navrhovaná známka
B
Body
85

Posudek oponenta

Vorel, Pavel

Bakalářská práce se zabývá rozborem obvyklých i méně obvyklých zapojení výkonových nízkofrekvenčních zesilovačů ve třídách A, B resp. AB. Vlastním jádrem práce je návrh, realizace a posouzení funkčnosti zvoleného zapojení s diskrétními tranzistory MOSFET a bipolárními tranzistory. Některé obvodové návrhy patrně pochází od vedoucího práce a cílem práce mělo patrně být především ověřit jejich funkčnost, případně provést další obvodové modifikace. Stěžejní částí práce (vlastní návrh a popis realizace) jsou kapitoly 7 a 8. Domnívám se, že autorovi práce se zde bohužel nepodařilo ideálně vysvětlit hlavní myšlenky jednotlivých obvodových návrhů. Popis se sice dotýká potíží, které byly řešeny, ale spíše místy vyznívá, jakoby jej psal člověk, který se v problematice neorientuje příliš do hloubky. To všal nelze z práce s jistotou rozpoznat a autor by měl u obhajoby prokázat, že problermatice rozumí. Drobné výhrady mám také ke stylistickému zpracování, např.: - velmi podivně začínající popis v kap. 3.2. na straně 14 - v téže kapitole chybné tvrzení, že účinnost ve třídě B je menší než 50% - podivné slovní spojení "průkopové zapojení" - název kapitoly 9.5. "Průběhy jednotlivých kmitočtů" nedávající z hlediska jazyka smysl (kmitočet nemůže mít žádný průběh) - v kap. 7 je popis zapojení bez odkazu na nějaký obrázek nebo konkrétní schéma a řada dalších. Po grafické stránce je práce v pořádku. Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení velmi dobře.

Navrhovaná známka
C
Body
75

Otázky

eVSKP id 100348