ŠULC, J. Elektrochemické senzorové pole [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Adámek, Martin

Ze zadání diplomové práce vyplýval úkol prostudovat mikroelektronické technologie v oblasti elektrochemických senzorů se zaměřením na tlustovrstvou technologii, základy elektrochemických analytických metod a proces výroby tlustovrstvých senzorů. Tyto teoretické části zpracoval student Jakub Šulc zcela samostatně s použitím jím vybrané i vedoucím doporučené literatury. Praktickou část práce je možné rozdělit na dvě části - návrh, realizaci a testování elektrochemického senzorového pole a návrh základních elektronických bloků pro zpracování signálů z navrženého pole. Návrh elektrodové části elektrochemického senzorového pole je náročný proces, ve kterém je nutné vzít v úvahu mnoho vlivů působících na senzor. K návrhu a následné realizaci přistoupil student zpočátku zodpovědně a pilně. Později však studentova intenzita práci klesla, čímž došlo k posunu časového plánu. Svou iniciativou v závěru práce však vzniklý časový skluz překonal. Z tohoto důvodu byla práce dokončena a odevzdána ve stanoveném termínu. První výsledky byly publikovány na studentské konferenci EEICT 2009. Dále proběhl návrh základních elektronických bloků pro zpracování signálů z elektrochemického senzorového pole s využitím čipu potenciostatu navrženého na Ústavu mikroelektroniky, FEKT, VUT. Student provedl návrh elektronických bloků a činnost bloku diferenčního zesilovače simuloval v projektu PSpice. Přestože student má předpoklady pro inženýrskou práci (vedoucí práce jej zná již z vedení jeho bakalářské práce), splnil zadání diplomové práce a měl vytvořeny potřebné podmínky pro další simulaci, realizaci a testování bloků přípravku, jeho zájem o další práci byl nízký a k realizaci zařízení již nedošlo. Student Jakub Šulc popisoval stav diplomové práce s občasnými delšími výpadky a konzultoval vzniklé problémy. Samostatně přicházel s návrhy řešení problémů a tyto konzultoval s vedoucím. S ohledem na výše uvedené skutečnosti navrhuji hodnocení diplomové práce podle klasifikační stupnice: DOBŘE (C)

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Využití literatury E 5/10
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) F 7/20
Formální zpracování práce D 13/20
Navrhovaná známka
C
Body
75

Posudek oponenta

Prášek, Jan

Předmětem diplomové práce bylo elektrochemické senzorové pole. Student se měl seznámit s mikroelektronickými technologiemi v oblasti elektrochemických senzorů a s elektrochemickými měřicími metodami. Na základě získaných znalostí měl navrhnout, realizovat a otestovat amperometrické senzorové pole, a to včetně návrhu základních elektronických bloků pro zpracování jejich výstupního signálu. Z uvedeného zadání je možné konstatovat, že student splnil zadání v plném rozsahu. Úkol vyžadoval zpracování velkého množství literatury z oblasti tlustovrstvé technologie, chemie a elektrochemie, vybrání klíčových partií a jejich vzájemné logické navázání. Student uspořádal jednotlivé části práce v logickém sledu tak, že tvoří ucelený a souvislý pohled na řešení zadané problematiky. Tím vytvořil práci na dobré technické úrovni. V úvodní části práce je stručně, avšak velmi výstižně, popsána technologie tlustých vrstev a měřicí metody pro elektrochemickou analýzu. Dále se student zabývá technickou specifikací ASIC IMAM 2 čipu, který měl být zahrnut v návrhu vyhodnocovací části senzorového pole a možná trochu zbytečně softwarem použitým během realizace práce. V praktické části práce se student zabývá návrhem a realizací elektrochemického pole s ohledem na některé zásady pro návrh elektrochemických senzorů získaných ze studia literatury. Navržené a realizované elektrochemické senzorové pole student proměřil a výsledky zpracoval do grafických závislostí. Nicméně pokud byl návrh a realizace senzorového pole stěžejní částí práce, nepovažuji celkové zhodnocení výsledků za dostatečné. Bylo by vhodné zvolit jinou metodiku vyhodnocení naměřených výsledků a zabývat se více rozdíly v získaných hodnotách mezi jednotlivými senzory v rámci jednoho pole. V závěru práce student provedl podle zadání návrh a částečnou simulaci základních elektronických bloků pro nastavení hodnot, vyhodnocení signálů a komunikaci ASIC čipu přes mikrokontrolér s PC. Formálnímu zpracování diplomové práce není na první pohled, snad kromě nesekvenčního číslování literatury, co vytknout. Po začtení do textu jsem však narazil až na nečekaně velké množství překlepů a gramatické chyby, které jinak poměrně pěkné zpracování práce značně kazí. Svými výsledky práce přispívá k řešení některých problémů v oblasti rychlé a relativně levné elektrochemické detekce látek v roztocích a i přes výše zmíněné nedostatky ji považuji za zdařilou. Vzhledem k uvedeným skutečnostem práci doporučuji k obhajobě a klasifikuji ji hodnocením USPOKOJIVĚ D/67 bodů

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce C 35/50
Formální zpracování práce F 4/10
Interpretace výsledků a jejich diskuse F 8/20
Navrhovaná známka
D
Body
67

Otázky

eVSKP id 18710