ŠČEPKA, O. Problematika revize elektrického stroje se sběracím ústrojím, včetně doplňkového zařízení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Veselka, František

Bakalářská práce je věnována problematice revizí elektrických zařízení obecně, se zaměřením na problematiku revize elektrického stroje se sběracím ústrojím, včetně doplňkového zařízení. . Prakticky je rozdělena na 4 kapitoly, z nichž jsou 2 obsahově nejdůležitější. Vyznačuje se přijatelnou stylistikou a velmi dobrou grafickou úpravou. Zadání bakalářské práce bylo ve všech bodech splněno. Student se v práci zabývá problematikou aplikace teoretického přístupu k provádění revize elektrických zařízení v praxi, v daném případě včetně sběracího ústrojí.. V tomto případě plně využil zkušeností nejen ze svého působení v praxi, ale i problematiky kluzného kontaktu, kterou si z vlastní iniciativy nastudoval z poskytnutého podkladového materiálu. V daném případě se jedná se o zajímavý úhel pohledu na problematiku kluzného kontaktu. Při zpracovávání své bakalářské práce postupoval student samostatně, iniciativně se zájmem a dílčími znalostmi této problematiky. Vhodným způsobem aplikoval získané znalosti a dovednosti i z doposud absolvovaných odborných předmětů. Při jejím zpracovávání se také seznámil s nejmodernější měřicí technikou, která se při provádění takových měření používá. Získané výsledky a poznatky z tohoto prostředí bude možno využít při výuce laboratorních cvičení v předmětu BIRC. V této souvislosti bych chtěl vysoce ocenit i aktivní a vstřícný přístup pracovníků v JE Mochovce za cenné rady a poskytnutí dílčích podkladových materiálů.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Hájek, Vítězslav

Téma bakalářské práce Studenta Ondřeje Ščepky je rozsáhlé a náročné. Možná by se hodilo i jako diplomová práce. Obsahuje seznámení s problematikou provádění revize zadaného elektrického zařízení, s příslušnými normami a měřicími metodami. Další částí je zpracování revize sběracího ústrojí a její vyhodnocení. tato část práce je obšírně popsána v části 2.2 a 3. Konkrétním strojem je turboalternátor 1MKZ31 - v tab. 3.1 jsou uvedeny jeho technické údaje a dále je popsána konstrukce. K částem revize nemám konkrétní připomínky. V obecné (teoretické) části je rozdělení elektrických strojů, popis strojů s komutátorem a stejnosměrných strojů. Některé technické termíny jsou poněkud jiné, což je dáno textem ve slovenštině ale nijak to nevadí. Obecná část práce je v pořádku. Snad jen něco málo k materiálům kartáčů - práci je uveden přehled materiálů, který je platný pro střední a větší stroje. Mohl by být asi použit i jiný materiál ale to není předmětem zadání. Práce je vypracována pečlivě, textová i grafická část je na dobré úrovni. Pouze některé obrázky, např. obr. 2.5 jsou méně čitelné. Bakalářská práce splňuje zadání v celém rozsahu.

Navrhovaná známka
A
Body
93

Otázky

eVSKP id 102166