KLENNER, R. Návrh změn konceptu motivačního systému ve zvoleném podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Konečná, Zdeňka

Závěrečná práce je zpracována standardním způsobem. Drobné nedostatky neovlivňují výsledky celé práce. Otázka k obhajobě: V návrhové části doporučujete přesunout osobní ohodnocení zaměstnanců k základní mzdě, což je velmi nestandardní postup. Osobní ohodnocení je vnímáno tradičně jako variabilní složka mzdy. Vámi uvedená argumentace "Zaměstnanec je jednou osobně hodnocen z fondu mistra a vedoucího a k tomu je ještě hodnocen osobně" není zcela jasná. Můžete prosím v průběhu obhajoby zdůvodnit tento svůj návrh?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Vytčený cíl v oblasti změn motivačního systému ve zvolené společnosti byl splněn.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C Student zvolil vhodný postup řešení zkoumaného problému. Ve druhé kapitole práce jsou vyjmenovány použité metody sběru dat - analýza interních dokumentů, rozhovory, pozorování a dotazníkové šetření. Tyto metody jsou velmi vhodně zvoleny, nicméně nejsou popsány ani v analytické části (kromě dotazníkového šetření, a to je popsáno nestandardním způsobem).
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C Získaná data jsou vyhodnocena deskriptivními statistikami, což lze považovat za nejjednodušší způsob zpracování dat, který poskytuje informaci o uspořádání zkoumaného souboru, nicméně neposkytne bližší vhled do zkoumaného problému.
Praktická využitelnost výsledků C Navržené změny v motivačním systému jsou aplikovatelné do praxe po dalším rozpracování (např. návrh interního dokumentu pro administraci benefitů apod.).
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Práce je vhodně strukturována, po formální stránce dobře zpracována. Vymezena je odborná terminologie relevantní zpracovávané oblasti a termíny jsou používány ve správném kontextu. V práci se vyskytují překlepy a gramatické chyby, které však nesnižují srozumitelnost textu.
Práce s informačními zdroji, včetně citací A V práci je čerpáno z dostatečného množství aktuálních zdrojů. Citace v textu i konečném seznamu literatury jsou uváděny dle platné normy konzistentně v celé práci.
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Ing.Lukáš Hladiš

Závěrečná práce splňuje cíl i záměr se kterým byla zadána. Výsledek analytické i návrhové části je prakticky využitelný a může sloužit jako podklad pro další úpravy a vývoj ve strategii společnosti při odměňování zaměstnanců. Práce se zaměřuje na transparentní a moderní pojetí odměňování.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 100520