PAVLÍK, J. Posouzení informačního systému firmy a návrh změn [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Koch, Miloš

Otázka: jaké jsou požadavky na zabezpečení osobních údajů v řešení a jak jsou realizovány

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Šmidová, Irena

Vzhledem k rozsahu a časovým možnostem bakalářské práce se autor nemohl dostatečně podrobně seznámit s charakterem posuzovaného oboru. Navrhované změny bylo potřebné podrobit podrobnějším ověřením, aby bylo možné posoudit jejich reálné využití. Výsledky analytické části potvrdily i zásadní nedostatky, jako například nedostatečná úroveň webových stránek a absence komunikace po sociálních sítích.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 102439