JADLOVCOVÁ, H. Návrh rozvoje systému odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Kruntorádová, Markéta

Tematicky jde o zcela běžné téma, k jeho zpracování není třeba speciálních znalostí a postupů. Využití výsledků je možné pouze pro konkrétní společnost. Autorka k řešení přistoupila standardně, nepoužívá netradičních metod zpracování. Ke zpracování bakalářské práce přistupovala zodpovědně a iniciativně. Práce splňuje požadavky kladené na takový to typ práce. Otázka: Kolik činí celkové náklady na navrhované změny? O kolik % Vámi navrhované změny zvýší celkové náklady a má na tyto změny společnost dostatek finančních prostředků?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C Práce neobsahuje analýzu výkonnosti dílčího trhu, na kterém společnost působí, která by měla být součástí Porterova modelu.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C Práce vykazuje drobné formální nedostatky např. str. 37-38, tabulka rozdělena na dvě strany.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Satinská, Eva

Zvolené téma závěrečné práce (dále jen „práce“) je často diskutovaným tématem, částečně problémem všech organizací, zaměstnavatelů. Nejnižší přípustná odměna je stanovená a regulovaná platnou legislativou. Tato výše je jen pro nekvalifikované profese. Pro jiné pozice platí ještě takzvaná zaručená mzda, kterou je zaměstnavatel povinen vyplácet dle zařazení v pracovní smlouvě. Kompletní roztřídění profesí do jednotlivých skupin zaručené mzdy se nachází v příloze nařízení vlády o minimální mzdě. Tento fakt není opomíjen jak Úřadem práce, tak Státním úřadem inspekce práce při kontrolách pracovně právních vztahů. Autorka se o této povinnosti ve své práci okrajově zmiňuje. Domnívám se, že ve společnosti, kterou si vybrala k analýze není ověřeno, zda ji zaměstnavatel dodržuje. Práce je z velké části věnována benefitům, které by pracovníky měly motivovat. Zajisté by motivovali, ale bohužel jen v krátkém časovém horizontu, jak v řízeném rozhovoru uvedl jednatel společnosti „Zaměstnanci spokojeni nejsou se stávajícím systémem odměňování. Je to přirozený vývoj“. Vzhledem k vybrané společnosti, která je zaměřená na stavební práce a potýkala se s krizí ve stavebnictví, jsou návrhy benefitů pro zaměstnavatele příliš velkým finančním zatížením, ačkoli jsou pro společnost účetně odpočitatelným nákladem. Výše uvedené poznámky jsou spíš jen doplněním reálného pohledu ze strany provozního managementu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 103363