ŽALKOVSKÝ, A. Vliv délky magnetického obvodu na účinnost malého asynchronního motoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Mach, Martin

Student se v bakalářské práci zabývá vlivem délky magnetického obvodu na účinnost malého třífázového asynchronního motoru. K tomu vytvořil program, který umožňuje provést analytický výpočet vlastností analyzovaného motoru s různou délkou magnetického obvodu i různým počtem závitů. Díky tomu bylo možné vytvořit mapu účinnosti, která usnadňuje vhodnou volbu těchto parametrů pro motor s danými plechy. Přesnost výpočtů prováděných tímto program ověřil prostřednictvím laboratorních měření a simulací pomocí nástroje RMxprt. Postup práce student průběžně konzultoval s vedoucí. Bakalářská práce splňuje všechny body zadání.

Navrhovaná známka
A
Body
100

Posudek oponenta

Toman, Marek

Práce se zabývá zajímavým tématem zvyšování účinnosti asynchronního motoru změnou délky (prodlužováním) magnetického obvodu. Práce je systematicky rozdělena do osmi kapitol včetně závěru. Daná problematika je nejprve řešena klasickým analytickým výpočtem v programu Matlab. Výpočet bylo potřeba zautomatizovat, jelikož byla hledána optimální kombinace délky magnetického obvodu a počtu vodičů v drážce statoru. Výsledkem jsou mapy výkonů a účinností. Další část práce se zabývá řešením stejné problematiky s využitím nástroje Maxwell RMxprt. Dále byla prováděna měření na dvou vzorcích motorů. Výsledky výpočtů a měření jsou přehledně porovnány. Veškeré cíle práce byly splněny. K práci bych měl pouze několik formálních připomínek. Pro zápis proměnných není dodržován jednotný a správný styl. Někdy jsou psány kurzívou, jindy vzpřímeně. To platí i pro indexy jednotlivých proměnných. Na str. 43 jsou uvedeny odkazy na tabulky 4.2 a 4.3, nikde jsem je ale v práci nenašel. I přes tyto nedostatky práci považuji za zdařilou a hodnotím ji 90 body a známkou A.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Otázky

eVSKP id 100804