PRÁŠEK, O. Návrh rozvoje manažera [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Novák, Petr

Bakalářská práce se zabývá návrhem rozvoje pro začínající manažery s cílem identifikovat potřebné schopnosti v různých fázích rozvoje a klíčové stránky správného manažera. Z předložených návrhů lze konstatovat, že došlo k pouze částečnému naplnění stanoveného cíle, kdy nelze předložit ucelený návrh, avšak dílčí závěry reálně mohou vést k dosažení cíle s ohledem na charakteristickou jedinečnost každého jednoho manažera. Velký přínos práce spatřuji zejména v empirické části práce, kde provedl student dotazníkové šetření mezi svými vrstevníky, kteří se chtějí v budoucnosti stát úspěšnými manažery. Výsledky dotazníkového šetření se rozhodl konfrontovat s mnohaletými manažerskými zkušenostmi získanými pomocí hloubkových rozhovorů s řadou v současnosti veřejně známých a uznávaných manažerů a lektorů. Práce je z pohledu empirické části vysoce přínosná, svým významem a tématem zpracování překračuje bakalářskou úroveň studia, bohužel její výslednou kvalitu snižuje formální úprava co do používání různých fontů a velikostí písma, možné lepší strukturovanosti a správnému citování a uvádění použitých zdrojů. Otázky k obhajobě: 1) Kromě uvedených závěrů a doporučení, doplnil byste ještě nějaké schopnosti, které spatřujete jako podstatné u začínajícího manažera. 2) Lze jednoznačně vymezit klíčové stránky správného manažera, popř. za jakých podmínek by to bylo možné? Můžete uvést hypoteticky, jaká situace by musela nastat (platit), aby to možné bylo? 3) Na základě čeho jste se rozhodoval, koho oslovíte pro provedení hloubkového rozhovoru a jaký přínos jste očekával?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C Stanovený cíl byl splněn pouze z části. S ohledem na vymezení cíle a závěry empirické části lze říci, že student představuje výsledky vedoucí k naplnění cíle bakalářské práce.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Student zvolil zcela vhodný postup řešení zvolené problematiky, kombinoval strukturované rozhovory s vlastním pozorováním a zkušenostmi a s dotazníkovým šetřením.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A Student prokázal výborné schopnosti interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich relevantní závěry vedoucí k řešení zvolené problematiky.
Praktická využitelnost výsledků A Výsledky práce jsou reálně aplikovatelné do praxe i s ohledem na průběžné samovzdělávání se studenta v dané oblasti.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C Využití odlišných fontů v textu (např. str. 80), neodpovídající velikost fontu v číslovaných nadpisech oproti nadpisu subkapitoly s ohledem na strukturovanost práce. Odborná jazyková úroveň včetně použité terminologie je spíše průměrná.
Práce s informačními zdroji, včetně citací D Formální nedostatky v uvádění použitých zdrojů (písmenné označení roků u stejného či stejných autorů, chybějící křestní jména autorů, atp.) a používání citací zdrojů v textu. Přesto je zřejmá snaha dodržet citační etiku.
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Remiš, Ivo

Po obsahové stránce je bakalářská práce zpracována na dobré úrovni, čehož je důkazem splnění všech stanovených cílů. Zvláště bych chtěl vyzvednout provedené rozhovory s TOP českými manažery, jenž dodaly práci na jedinečnosti a obsahově tak zvedají hodnotu této bakalářské práce. Vidím velmi velkou hodnotu práce, právě v těchto rozhovorech, ze kterých i následně vyplývá návrh řešení. Nejslabší stránkou práce je ovšem gramatika. I přes velmi dobrou obsahovou část, gramatická stránka snižuje dobrý dojem z této práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň D
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 102770